Зміст освіти як засіб формування загальнонавчальних умінь молодших учнів вальдорфської школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowa
Анотація
Проаналізовано основні аспекти змісту початкової освіти з позиції вирішення проблеми формування загальнонавчальних умінь молодших учнів вальдорфської школи. Уточнено, що програми навчання забезпечують процес формування загальнонавчальних умінь як складової цілісного розвитку дитини. Показано, що такий підхід визначає якісне розширення терміну «шкільний предмет» на термін «предметна область». Це означає, що будь-яка навчальна дисципліна, крім предметного змісту, має всебічну спрямованість (вплив на мислення, почуття та волю школярів) та передбачає інтеграцію шкільних предметів (поєднання вивчення пізнавальних предметів із елементами мистецтва та праці). Проанализированы основные аспекты содержания начального образования с позиции решения проблемы формирования общеобразовательных умений младших школьников вальдорфской школы. Уточнено, что программы обучения обеспечивают процесс формирования общеобразовательных умений как составляющей целостного развития ребенка. Показано, что такой подход определяет расширение термина «школьный предмет» на термин «предметная область». Это означает, что любая учебная дисциплина, кроме предметного содержания, имеет всестороннюю направленность (влияние на мышление, чувства и волю школьников) и предусматривает интеграцию школьных предметов (сочетание изучения познавательных предметов с элементами искусства и труда). The main aspects of the content of primary education at Waldorf school have been analyzed from the position of solution to the problem of formation of junior schoolchildren’s general educational skills. It has been clarified that training programs provide the process of formation of general educational skills as a component of child’s holistic development. It has been shown that this approach determines qualitative expansion of the term «school subject» to the term «subject area». It means that any educational discipline besides its subject content has comprehensive orientation (influence on schoolchildren’s thinking, feeling and will) and involves integration of school subjects (combination of study of cognitive subjects with elements of art and labour).
Опис
Ключові слова
молодші учні, зміст освіти, формування, загальнонавчальні уміння, младшие ученики, содержание образования, формирование, общеобразовательные умения, junior schoolchildren, content of education, formation, general educational ability
Цитування
Partola V. Зміст освіти як засіб формування загальнонавчальних умінь молодших учнів вальдорфської школи // Problemy nowoczesnej edukacji. – Częstochowa : Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowa, 2018. – Tom VIII. – C. 91–98.