ВПЛИВ ТРАДИЦІЙ НА НАЗВИ СУЧАСНОГО ОДЯГУ В КИТАЙСЬКІЙ МОВІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Донбаський державний педагогічний університет, Видавництво Б. І. Маторіна
Анотація
У статті проаналізовано структурний склад назв сучасного одягу китайською мовою. Виокремлюються найбільш поширені моделі, які корелюють з кількісно-складовим складом лексики китайської мови. Крім цього розглядається проблема впливу традицій на формування назв сучасних елементів одягу. Виділяються видові та похідні назви. З’ясовано, що більшість назв сучасного одягу в своєму складі мають морфему-назву одягу традиційного. Вбачаємо в цьому незаперечний влив традицій на формування сучасної лексики. В статье анализируется структурный состав названий современной одежды на китайском языке. Выделяются наиболее распространенные модели, которые соответствуют количественно-слоговому составу лексики китайского языка. Кроме этого рассматривается проблема влияния традиций на формирование названий современных элементов одежды. Выделяются видовые и производные названия. Установлено, что большинство названий современной одежды в своем составе имеют морфему-название одежды традиционной. Считаем это неоспоримым влиянием традиций на формирование современной лексики. The article analyzes the structural composition of the names of modern clothes in the Chinese language. The most common models, which correspond to the quantitative syllable composition of the Chinese language vocabulary, are selected. The problem of the influence of traditions on the modern clothing names forming is considered. The root morphemes (the names of the traditional clothes) and derivative names are outlined. It was found out that the most of selected of modern clothes names have a root morpheme in their composition. We consider this an undeniable influence of traditions on the formation of modern vocabulary.
Опис
Ключові слова
морфема, видова морфема, кількісно-складовий склад мови, семантичне поле, видовая морфема, количественно-слоговой состав языка, семантическое поле, morpheme, root morpheme, quantitative-syllable composition of language, semantic field
Цитування
Жукова К. Є. Вплив традицій на назви сучасного одягу в китайській мові / К. Є. Жукова, Ю. В. Шапран // Теоретичні і прикладні проблеми сучасної філології : зб. наук. пр. / Донбас. держ. пед. ун-т ; [редкол.: В. А. Глущенко та ін.]. – Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2019. – Вип. 8., ч. І. – С. 122–128.