Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основи здорового способу життя" для здобувачів освітнього ступеня "Доктор філософії"

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Основи здорового способу життя» є формування здатності здобувача вищої освіти розв᾽язувати складні комплексні проблеми в галузі професійної дослідницько-інноваційної діяльності на засадах валеологічної культури та здоров᾽язбережувальних технологій. Целью преподавания учебной дисциплины «Основы здорового образа жизни» является формирование способности соискателя высшего образования разрешать сложные комплексные проблемы в области профессиональной исследовательско-инновационной деятельности на основе валеологической культуры и здоровьесберегающих технологий. The purpose of teaching the course "Fundamentals of Healthy Lifestyle" is to formulate the ability of the applicant for higher education to solve complex complex problems in the field of professional research and innovation activities on the basis of valeological culture and health-saving technologies.
Опис
Ключові слова
здоровий спосіб життя, здоров᾽язбережувальні технології, валеологічна культура, здобувачі наукового ступеня доктора філософії, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, валеологическая культура, соискатели ученой степени доктора философии, healthy lifestyle, health saving technologies, value culture, applicants for a Ph.D.
Цитування
Бойчук Ю. Д. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основи здорового способу життя" для здобувачів освітнього ступеня "Доктор філософії" / Ю. Д. Бойчук ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – 29 с.