Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Історія педагогіки як наука і напрям наукових досліджень" для здобувачів освітнього ступеня "Доктор філософії"

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія педагогіки як наука і напрям наукових досліджень» є опанування компетентностями: ЗКЗ 9.1 Концептуальні та методологічні знання в галузі історико-педагогічних досліджень ЗІК 9.3 Формування вмінь/навичок, необхідних для розв’язання актуальних проблем історико-педагогічної науки, аналізу й оцінки педагогічного знання як історично заданого, безперервно єволюціонізуючого й рефлексуючого феномену людської культури ЗК 9.8 Здатність вільно спілкуватися з колегами, широкою науковою спільнотою з питань, що стосуються знань у галузі історико-педагогічної науки ВА 9.18 Здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення шляхом опанування вміннями планувати, добирати відповідні прийоми і засоби, удосконалювати систему самоорганізації наукової діяльності з дотриманням академічної доброчесності (висувати гіпотези, генерувати оригінальні ідеї, що відрізняються від відомих уявлень, штампів тощо). Основными задачами изучения дисциплины «История педагогики как наука и направление научных исследований» является овладение компетенциями: СКЗ 9.1 Концептуальные и методологические знания в области историко-педагогических исследований ЗИК 9.3 Формирование умений / навыков, необходимых для решения актуальных проблем историко-педагогической науки, анализа и оценки педагогического знания как исторически заданного, непрерывно еволюционизирующего и рефлексирующего феномена человеческой культуры ЗК 9.8 Способность свободно общаться с коллегами, широкой научной общественностью по вопросам, касающихся знаний в области историко-педагогической науки ВА 9.18 Способность к непрерывному саморазвитию и самосовершенствованию путем освоения умениями планировать, подбирать соответствующие приемы и средства, совершенствовать систему самоорганизации научной деятельности с соблюдением академической добродетели (выдвигать гипотезы, генерировать оригинальные идеи, отличающиеся от известных представлений, штампов и т.п.).
Опис
Ключові слова
історія педагогіки, наукові дослідження, самостійна робота, здобувачі наукового ступеня доктора філософії, история педагогики, научные исследования, самостоятельная работа, соискатели ученой степени доктора философии, history of pedagogy, scientific research, individual work, applicants for a Ph.D.
Цитування
Друганова О. М. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Історія педагогіки як наука і напрям наукових досліджень" для здобувачів освітнього ступеня "Доктор філософії" / О. М. Друганова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – 20 с.