Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3199
Title: Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Історія педагогіки як наука і напрям наукових досліджень" для здобувачів освітнього ступеня "Доктор філософії"
Other Titles: Методические рекомендации к самостоятельной работе по дисциплине "История педагогики как наука и направление научных исследований» для соискателей ученой степени "Доктор философии"
Methodical recommendations for independent work in the discipline "History of pedagogy as a science and direction of scientific research" for applicants of educational degree "Doctor of Philosophy"
Authors: Друганова, О. М.
Друганова, Е. Н.
Druhanova, O.
Keywords: історія педагогіки
наукові дослідження
самостійна робота
здобувачі наукового ступеня доктора філософії
история педагогики
научные исследования
самостоятельная работа
соискатели ученой степени доктора философии
history of pedagogy
scientific research
individual work
applicants for a Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Citation: Друганова О. М. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Історія педагогіки як наука і напрям наукових досліджень" для здобувачів освітнього ступеня "Доктор філософії" / О. М. Друганова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – 20 с.
Abstract: Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія педагогіки як наука і напрям наукових досліджень» є опанування компетентностями: ЗКЗ 9.1 Концептуальні та методологічні знання в галузі історико-педагогічних досліджень ЗІК 9.3 Формування вмінь/навичок, необхідних для розв’язання актуальних проблем історико-педагогічної науки, аналізу й оцінки педагогічного знання як історично заданого, безперервно єволюціонізуючого й рефлексуючого феномену людської культури ЗК 9.8 Здатність вільно спілкуватися з колегами, широкою науковою спільнотою з питань, що стосуються знань у галузі історико-педагогічної науки ВА 9.18 Здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення шляхом опанування вміннями планувати, добирати відповідні прийоми і засоби, удосконалювати систему самоорганізації наукової діяльності з дотриманням академічної доброчесності (висувати гіпотези, генерувати оригінальні ідеї, що відрізняються від відомих уявлень, штампів тощо). Основными задачами изучения дисциплины «История педагогики как наука и направление научных исследований» является овладение компетенциями: СКЗ 9.1 Концептуальные и методологические знания в области историко-педагогических исследований ЗИК 9.3 Формирование умений / навыков, необходимых для решения актуальных проблем историко-педагогической науки, анализа и оценки педагогического знания как исторически заданного, непрерывно еволюционизирующего и рефлексирующего феномена человеческой культуры ЗК 9.8 Способность свободно общаться с коллегами, широкой научной общественностью по вопросам, касающихся знаний в области историко-педагогической науки ВА 9.18 Способность к непрерывному саморазвитию и самосовершенствованию путем освоения умениями планировать, подбирать соответствующие приемы и средства, совершенствовать систему самоорганизации научной деятельности с соблюдением академической добродетели (выдвигать гипотезы, генерировать оригинальные идеи, отличающиеся от известных представлений, штампов и т.п.).
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3199
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Друганова О. М. Історія педагогіки.docx90.81 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.