Дидактика вальдорфської школи

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни "Дидактика вальдорфської школи" є систематизувати теорію й узагальнити досвід здійснення вальдорфських підходів до освіти особистості задля формування здатності здобувача розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності. Целью преподавания учебной дисциплины "Дидактика вальдорфской школы" является систематизировать теорию и обобщить опыт осуществления вальдорфских подходов к образованию личности для формирования способности соискателя решать комплексные проблемы в области профессиональной и / или опытно-инновационной деятельности. The purpose of the Waldorf School Didactics course is to systematize the theory and to summarize the experience of implementing Waldorf personality education approaches in order to form the ability of the applicant to solve complex problems in the field of professional and / or research and innovation.
Опис
Ключові слова
здобувачі наукового ступеня доктора філософії, вальдорфська педагогіка, людинознавство, дидактика вальдорфської школи, салютогенез, малювання форм, евритмія, вальдорфські здоров’язбережувальні освітні технології, соискатели ученой степени доктора философии, вальдорфская педагогика, человековедение, дидактика вальдорфской школы, рисование форм, эвритмия, applicants for a Ph.D., Waldorf pedagogy, human studies, didactics of the waldorf school, salutogenesis, drawing shapes, eurythmia, Waldorf health education technologies
Цитування
Іонова О. М. Дидактика вальдорфської школи : метод. рек. до навч. програми підгот. д-ра філософії третього освіт.-наук. рівня вищ. освіти галузі знань 01 Освіта спец. 011 Науки про освіту / О. М. Іонова, С. Є. Лупаренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : ХНПУ, 2016. - 26 с.