Посібник з граматики німецької мови (другої іноземної) для самостійної роботи аспірантів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Посібник має на меті допомогти у вивченні практичного курсу німецької мови як другої іноземної, отриманні чітких уявленнь про систему сучасної німецької мови і функціонування кожного із компонентів цієї системи у мовленні. Підсумком успішного засвоєння практичного курсу німецької мови мають стати наукові знання аспірантів про лексичні, фонетичні і граматичні мовні засоби і їх функціонування у всіх видах мовленнєвої діяльності; типові мовленнєві форми тексту в монологічному мовленні (опис, повідомлення, розповідь, роздуми) і функціональні різновиди у діалогічному мовленні (діалог-розпитування, діалог – обмін думками, діалог-обговорення тощо); формули мовленнєвого етикету і норми вербальної і невербальної поведінки у різних сферах і ситуаціях спілкування; особливості побудови і організації усіх типів і форматів письмових текстів, передбачених програмою. Пособие имеет целью помочь в изучении практического курса немецкого языка как второго иностранного, получении четкого представления о системе современного немецкого языка и функционирования каждого из компонентов этой системы в речи. Итогом успешного усвоения практического курса немецкого языка должны стать научные знания аспирантов о лексических, фонетических и грамматических языковых средствах и их функционировании во всех видах речевой деятельности; типичные речевые формы текста в монологической речи (описание, сообщение, рассказ, размышления) и функциональные разновидности в диалогической речи (диалог-расспрос, диалог - обмен мнениями, диалог-обсуждение и т.д.); формулы речевого этикета и нормы вербального и невербального поведения в различных сферах и ситуациях общения; особенности построения и организации всех типов и форматов письменных текстов, предусмотренных программой.
Опис
Ключові слова
німецька мова, граматика німецької мови, здобувачі наукового ступеня доктора філософії, самостійна робота, немецкий язык, грамматика немецкого языка, соискатели ученой степени доктора философии, самостоятельная работа, German, German grammar, applicants for a Ph.D., independent work
Цитування
Скачкова В. В. Посібник з граматики німецької мови (другої іноземної) для самостійної роботи аспірантів / В. В. Скачкова, Н. Ю. Кутова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2016. – 172 с.