Актуальні проблеми порівняльної педагогіки

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації до проведення курсу «Актуальні проблеми порівняльної педагогіки» містять організаційно-методичні вказівки, перелік завдань залікових модулів, робочий тематичний план та тематику індивідуальної самостійної роботи здобувачів освіти за модульною системою, питання для обговорення, конструктивні, творчі завдання з порівняльної педагогіки. Завдання для самопідготовки, питання колоквіуму допоможуть здобувачам вищої освіти третього рівня аналітично осмислити зміст лекційних занять, оптимізувати навчальну діяльність під час аудиторних занять, організувати самонавчання, раціонально здійснити самопідготовку до підсумкової атестації. Методические рекомендации к проведению курса «Актуальные проблемы сравнительной педагогики» содержат организационно-методические указания, перечень задач зачетных модулей, рабочий тематический план и тематику индивидуальной самостоятельной работы соискателей образования по модульной системе, вопросы для обсуждения, конструктивные, творческие задания по сравнительной педагогики. Задания для самоподготовки, вопрос коллоквиума помогут соискателям высшего образования третьего уровня аналитически осмыслить содержание лекционных занятий, оптимизировать учебную деятельность во время аудиторных занятий, организовать самообучение, рационально осуществить самоподготовку к итоговой аттестации. Methodical recommendations for conducting the course "Actual problems of comparative pedagogy" include organizational and methodological instructions, a list of tasks of credit modules, working thematic plan and topics of individual independent work of the educational system's learners, discussion questions, constructive, creative tasks of comparative pedagogy. Tasks for self-preparation, questions of the colloquium will help the students of higher education of the third level to analytically comprehend the content of the lectures, to optimize the educational activity during the classroom, to organize the self-study, to rationally carry out the self-preparation for the final attestation.
Опис
Ключові слова
порівняльна педагогіка, семінарські заняття, організація позааудиторної самостійної роботи, підсумкова атестація, здобувачі вищої освіти, сравнительная педагогика, семинарские занятия, организация внеаудиторной самостоятельной работы, итоговая аттестация, соискатели высшего образования, comparative pedagogy, seminars, organization of extracurricular independent work, final certification, higher education applicants
Цитування
Боярська-Хоменко А. В. Актуальні проблеми порівняльної педагогіки : метод. рек. до проведення семінар. занять, орг. позааудитор. самост. роботи, підгот. до підсум. атестації для здобувачів освіт.-наук. ступеня "Доктор філософії" / А. В. Боярська-Хоменко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – 48 с.