Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, видавництво "Мітра"
Анотація
У збірнику відображено психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої школи в умовах сучасних викликів. Він містить результати досліджень учених, викладачів, учителів, наукові пошуки докторантів, аспірантів, студентів з питань розвитку педагогічної науки й освіти, психолого-педагогічних аспектів інклюзивної освіти, реалізації інноваційних технологій, розвитку обдарованої особистості в сучасному освітньому середовищі, професійної підготовки фахівця, а також сучасних проблем порівняльної педагогіки. В сборнике отражены психолого-педагогические проблемы высшей и средней школы в условиях современных вызовов. Он содержит результаты исследований ученых, преподавателей, учителей, научные исследования докторантов, аспирантов, студентов по вопросам развития педагогической науки и образования, психолого-педагогических аспектов инклюзивного образования, реализации инновационных технологий, развития одаренной личности в современной образовательной среде, профессиональной подготовки специалиста, а также современных проблем сравнительной педагогики. The collection reflects the psychological and pedagogical problems of higher and secondary schools in the face of modern challenges. It contains the results of research by scientists, teachers, teachers, research of doctoral students, graduate students, students on the development of pedagogical science and education, the psychological and pedagogical aspects of inclusive education, the implementation of innovative technologies, the development of a gifted personality in a modern educational environment, professional training, as well as contemporary problems of comparative pedagogy.
Опис
Ключові слова
психолого-педагогічні проблеми, вища освіта, середня освіта, розвиток педагогічної науки, дистанційна освіта, інклюзивна освіта, навчання школярів, виховання школярів, розвиток обдарованої особистості, освіта дорослих, порівняльна педагогіка, психолого-педагогические проблемы, высшее образование, среднее образование, развитие педагогической науки, дистанционное образование, инклюзивное образование, обучение школьников, воспитание школьников, развитие одаренной личности, образование взрослых, сравнительная педагогика, psychological and pedagogical problems, higher education, secondary education, development of pedagogical science, distance education, inclusive education, schoolchildren training, education of students, development of gifted personality, adult education, comparative pedagogy
Цитування
Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Жешув. ун-т, Пед. ун-т Чендус. ун-ту ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків : Мітра, 2020. – 446 с.