Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3185
Title: Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика
Other Titles: Психолого-педагогические проблемы высшего и среднего образования в условиях современных вызовов: теория и практика
Psychological-pedagogical problems of higher and secondary education in the conditions of modern challenges: theory and practice
Keywords: психолого-педагогічні проблеми
вища освіта
середня освіта
розвиток педагогічної науки
дистанційна освіта
інклюзивна освіта
навчання школярів
виховання школярів
розвиток обдарованої особистості
освіта дорослих
порівняльна педагогіка
психолого-педагогические проблемы
высшее образование
среднее образование
развитие педагогической науки
дистанционное образование
инклюзивное образование
обучение школьников
воспитание школьников
развитие одаренной личности
образование взрослых
сравнительная педагогика
psychological and pedagogical problems
higher education
secondary education
development of pedagogical science
distance education
inclusive education
schoolchildren training
education of students
development of gifted personality
adult education
comparative pedagogy
Issue Date: 12-Dec-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, видавництво "Мітра"
Citation: Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Жешув. ун-т, Пед. ун-т Чендус. ун-ту ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків : Мітра, 2019. – 446 с.
Abstract: У збірнику відображено психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої школи в умовах сучасних викликів. Він містить результати досліджень учених, викладачів, учителів, наукові пошуки докторантів, аспірантів, студентів з питань розвитку педагогічної науки й освіти, психолого-педагогічних аспектів інклюзивної освіти, реалізації інноваційних технологій, розвитку обдарованої особистості в сучасному освітньому середовищі, професійної підготовки фахівця, а також сучасних проблем порівняльної педагогіки. В сборнике отражены психолого-педагогические проблемы высшей и средней школы в условиях современных вызовов. Он содержит результаты исследований ученых, преподавателей, учителей, научные исследования докторантов, аспирантов, студентов по вопросам развития педагогической науки и образования, психолого-педагогических аспектов инклюзивного образования, реализации инновационных технологий, развития одаренной личности в современной образовательной среде, профессиональной подготовки специалиста, а также современных проблем сравнительной педагогики. The collection reflects the psychological and pedagogical problems of higher and secondary schools in the face of modern challenges. It contains the results of research by scientists, teachers, teachers, research of doctoral students, graduate students, students on the development of pedagogical science and education, the psychological and pedagogical aspects of inclusive education, the implementation of innovative technologies, the development of a gifted personality in a modern educational environment, professional training, as well as contemporary problems of comparative pedagogy.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3185
ISBN: 978-966-8196-19-5
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки
Матеріали наукових конференцій викладачів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник тез_2019 .pdf6.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.