Педагогічний потенціал романсової лірики в контексті підготовки майбутніх викладачів вокалу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено педагогічний потенціал романсової лірики. Розкрито значення використання романсової лірики у підготовці майбутніх викладачів вокалу в сферах їх пізнавальної, слухацької, виконавської та аналітичної діяльності. В статье исследован педагогический потенциал романсовой лирики. Раскрыто значение использования романсовой лирики в подготовке будущих преподавателей вокала в сферах их познавательной, слушательской, исполнительской и аналитической деятельности. The article explores the pedagogical potential of lyric romances. The importance of using romances in the training of future vocal teachers in the field of their cognitive, auditory, performing and analytical activities is revealed.
Опис
Ключові слова
вокал, майбутні викладачі вокалу, педагогічний репертуар, романсова лірика, студентські роботи, вокал, будущие преподаватели вокала, педагогический репертуар, романсовая лирика, студенческие работы, vocals, future teachers, teaching repertoire, lyric romances, student work
Цитування
Веремчук Т. В. Педагогічний потенціал романсової лірики в контексті підготовки майбутніх викладачів вокалу / Т. В. Веремчук, М. О. Ткаченко // Голос представників голосомовних професій: актуальні проблеми, досвід та інновації : зб. наук. пр. І Міжнар. міждисциплінар. наук.-практ. конф., Харків, 16 квіт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [відп. за вип. Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 111–113.