Формування вокальної культури майбутніх викладачів музичного мистецтва в класі постановки голосу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті, спираючись на наукові дослідження вітчизняної та зарубіжної музичної-педагогічної спадщини, визначено сутність поняття «вокальна культура» Розглянуто деякі аспекти формування вокальної культури майбутніх викладачів музичного мистецтва в класі постановки голосу. В статье, опираясь на научные исследования отечественного и зарубежного музыкально-педагогического наследия, определена сущность понятия «вокальная культура» Рассмотрены некоторые аспекты формирования вокальной культуры будущих преподавателей музыкального искусства в классе постановки голоса. The article, basing on scientific research of domestic and foreign musical and pedagogical heritage, defines the essence of the concept of “vocal culture”. Some aspects of the formation of vocal culture of future teachers of musical art in the voice production class are considered.
Опис
Ключові слова
вокальна культура, професійна підготовка, викладачі музичного мистецтва, постановка голосу, вокальная культура, профессиональная подготовка, преподаватели музыкального искусства, постановка голоса, vocal culture, vocational training, teachers of musical art, vocal class
Цитування
Кузьмічова В. А. Формування вокальної культури майбутніх викладачів музичного мистецтва в класі постановки голосу / В. А. Кузьмічова // Голос представників голосомовних професій: актуальні проблеми, досвід та інновації : зб. наук. пр. І Міжнар. міждисциплінар. наук.-практ. конф., Харків, 16 квіт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [відп. за вип. Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 124–128.