Зміст репертуару музичного колективу як засіб для міжкультурного діалогу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Друкарня "Точка", Харків
Анотація
Розкривається роль розвитку етнічної й національної самобутності в збереженні субкультурних особливостей, що є привабливим та цінним як для окремого народу, так і для світової культури в цілому. Зазначається, що в міжкультурному діалозі значну роль відіграє вивчення і аналіз наявних відмінностей, які існують між народними культурами або творчими осередками. Визначається суттєва роль музичного колективу, який є ідеальною формою для комунікації в контексті міжкультурного діалогу, оскільки в своїй творчій діяльності він здатен поширювати й пропагувати власну національну культуру, розкривати її індивідуальні властивості, визначати духовні пріоритети та естетичні смаки. Важливе місце в такому спілкуванні відіграє саме зміст репертуару музичного колективу. За відсутності цензури та ідеологічних перепон, саме керівник колективу мусить брати відповідальність на себе і на свій смак відбирати репертуар для ансамблю народної пісні. Раскрывается роль развития этнической и национальной самобытности в сохранении субкультурных особенностей, что является привлекательным и ценным как для отдельного народа, так и для мировой культуры в целом. Отмечается, что в межкультурном диалоге значительную роль играет изучение и анализ имеющихся различий, которые существуют между народными культурами или творческими центрами. Определяется существенная роль музыкального коллектива, который является идеальной формой для коммуникации в контексте межкультурного диалога, поскольку в своей творческой деятельности он способен распространять и пропагандировать свою национальную культуру, раскрывать ее индивидуальные свойства, определять духовные приоритеты и эстетические вкусы. Важное место в таком общении играет именно содержание репертуара музыкального коллектива. При отсутствии цензуры и идеологических преград, именно руководитель коллектива должен брать ответственность на себя и на свой вкус отбирать репертуар для ансамбля народной песни. The role of the development of ethnic and national identity in the preservation of subcultural features is revealed, which is attractive and valuable for both the individual people and the world culture as a whole. It is noted that the intercultural dialogue plays a significant role in the study and analysis of the differences that exist between national cultures or creative centers. The essential role of the music collective is determined, which is an ideal form for communication in the context of intercultural dialogue, since in its creative activity it is able to disseminate and promote its own national culture, reveal its individual qualities, determine spiritual priorities and aesthetic tastes. An important place in such communication is the content of the repertoire of the music collective. In the absence of censorship and ideological obstacles, it is the leader of the collective who should take responsibility for himself and for his taste select the repertoire for the ensemble of folk song.
Опис
Ключові слова
міжкультурний діалог, музичний колектив, репертуар, субкультурні особливості, традиційна культура, межкультурный диалог, музыкальный коллектив, репертуар, субкультурные особенности, традиционная культура, intercultural dialogue, Music band, repertoire, subcultural features, traditional culture
Цитування
Роман Н. М. Зміст репертуару музичного колективу як засіб для міжкультурного діалогу / Н. М. Роман // Традиційна культура в умовах глобалізації : платформа для міжкультурного та міжрегіонального суспільного діалогу : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 22–23 трав. 2015 р. / Деп. культури і туризму Харк. Обл. держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. – Харків : Точка, 2016. – С. 185–188.