Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3089
Назва: Нові концептуальні підходи до вивчення української мови як державної в сучасній початковій школі
Інші назви: Новые концептуальные подходы к изучению украинского языка как государственного в современной начальной школе
New conceptual approaches to the study of the Ukrainian language as a state language in a modern elementary school
Автори: Коваленко, О. М.
Ключові слова: українська мова
концептуальні засади
підручники
дидактична гра
розвиток мовлення
украинский язык
концептуальные основы
учебники
дидактическая игра
развитие речи
ukrainian language
conceptual background
textbooks
didactic game
development of speech
Дата публікації: 2019
Видавництво: Видавництво ХНПУ
Бібліографічний опис: Коваленко О. М. Нові концептуальні підходи до вивчення української мови як державної в сучасній початковій школі / О. М. Коваленко // Новий колегіум. - Харків : ХНПУ, 2019. – №1 – С. 22–26.
Короткий огляд (реферат): У статті висвітлюються концептуальні засади створення нового покоління підручників з української мови для 1-4 класів загальноосвітніх закладів з навчанням російською мовою авторів О.М.Коваленко, Ю.М.Тельпуховської (видавництво «Ранок», м.Харків). Також зазначено, що підручники будувалися на основі врахування закономірностей засвоєння мови, основних загальнодидактичних принципів навчання (науковості, доступності, систематичності, свідомості, активності, наочності, урахування індивідуальних особливостей учнів тощо), загальнометодичних принципів (уваги до матерії мови, розвитку чуття мови, випереджального розвитку усного мовлення щодо писемного тощо), часткових методичних принципів (принцип розвитку комунікативних здібностей учнів, урахування знань з рідної мови, комплексного підходу до формування мовленнєвих умінь, інтенсивності навчання, обмеженого лексичного і граматичного мінімуму, принцип оптимального співвідношення між знаннями з мови та мовними й мовленнєвими вправами тощо), а також з урахуванням тих рівнів роботи з розвитку мовлення, які виділяються в сучасній методиці, а саме: рівень вимови, лексичний, граматичний рівень, рівень тексту. В статье освещаются концептуальные основы создания нового поколения учебников по украинскому языку для 1-4 классов общеобразовательных учреждений с обучением на русском языке авторов О.Н.Коваленко, Ю.Н.Тельпуховськой (издательство «Ранок», Харьков). Также указано, что учебники строились на основе учета закономерностей усвоения языка, основных общедидактических принципов обучения (научности, доступности, систематичности, сознательности, активности, наглядности, учета индивидуальных особенностей учащихся и т.д.), загальнометодических принципов (внимания к материи языка, развития чувства языка, опережающего развития устной речи письменной и т.д.), частных методических принципов (принцип развития коммуникативных способностей учащихся, учета знаний по родному языку, комплексного подхода к формированию речевых умений, интенсивности обучение, ограниченного лексического и грамматического минимума, принцип оптимального соотношения между знаниями по языку и языковыми и речевыми упражнениями и т.п.), а также с учетом тех уровней работы по развитию речи, которые выделяются в современной методике, а именно: уровень произношения, лексический, грамматический уровень, уровень текста. The article describes the conceptual foundations of creating a new generation of textbooks in the Ukrainian language for 1-4 classes of comprehensive educational institutions with Russian language by authors O.M.Kovalenko, Y.M.Telpukhovskaya (publishing house "Ranok", Kharkiv). It was also noted that the textbooks were built on the basis of taking into account the principles of language acquisition, basic general didactic principles of learning (scientific, accessibility, systematic, consciousness, activity, clarity, taking into account individual peculiarities of students, etc.), general methodical principles (attention to the subject matter of language, development of sense of speech, advanced development of oral speech in relation to writing, etc.), partial methodical principles (principle of development of communicative abilities of students, taking into account knowledge of the native language, complex approach to the formation of speech skills, learning, limited vocabulary and grammar minimum, the principle of optimal correlation between knowledge of language and speech and speech exercises, etc.), and taking into account those levels of work on the development of speech, which stand out in modern methods, namely: pronunciation level, lexical, grammatical level, level of text.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3089
Розташовується у зібраннях:Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освітіУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.