Розвиток спрямованості вчителя початкової школи на здійснення здоров'язбережувальної професійної діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Доцільність розвитку спрямованості вчителя початкової школи на реалізацію здоров'язбережувальної професійної діяльності зумовлена значним впливом вчителя на здоровий розвиток молодших школярів через освіту, з іншого боку, недостатньою усвідомленістю педагога своєї ролі у процесі збереження здоров'я дітей. Метою дослідження є стимулювання спрямованості вчителя початкової школи на реалізацію здоров'язбереження школярів, що передбачає посилення мотиваційно-ціннісного й когнітивно-процесуального компонентів професійно-педагогічної діяльності вчителя та його науково-методичну підтримку під час безпосереднього здійснення ним навчально-виховного процесу. Використано комплекс емпіричних методів: аналіз продуктів професійної діяльності вчителів, спостереження й аналіз діяльності вчителя на уроках; групові обговорення, які присвячувалися завданням, що планувалися до розв'язання; індивідуальні бесіди, що проводилися в позаурочний час; анкетування за допомогою спеціально розроблених анкет; методи математичної статистики для кількісного та якісного аналізу емпіричних даних. Удосконаленню здоров'язбережувальної професійно-педагогічної діяльності вчителя молодших класів сприяли лекційні та практичні заняття із залученням активних форм і методів, що проводилися в межах семінару «Актуальні питання здорового розвитку дитини». Науково-методична підтримка вчителя здійснювалася під час взаємовідвідування уроків та їх аналізу, спостереження за діяльністю вчителів у позаурочній роботі, взаємоаналізу вчителями стану оформлення шкільної документації тощо. Експериментальні дані, отримані на основі самооцінки слухачами семінару результатів своєї освітньої та професійної діяльності під час констатувального та контрольного зрізів, засвідчили позитивну динаміку за всіма досліджуваними показниками (стійкість інтересу до реалізації збереження здоров'я школярів, позитивне ставлення до ведення здорового образу життя, засвоєння знань про основи формування здоров'я дитини, оволодіння здоров'язбережувальними освітніми технологіями, здатність організації суб'єкт-суб'єктних взаємин, здійснення педагогічної рефлексії). Целесообразность развития направленности учителя начальной школы на реализацию здоровьесберегающей профессиональной деятельности обусловлена значительным влиянием учителя на здоровое развитие младших школьников через образование, с другой стороны, недостаточной осознанностью педагога своей роли в процессе здоровьесбережения детей. Целью исследования является стимулирование направленности учителя начальной школы на реализацию здоровьесбережения школьников, предусматривающий усиление мотивационно-ценностного и когнитивно-процессуального компонентов профессионально-педагогической деятельности учителя и его научно-методическую поддержку при непосредственном осуществлении им учебно-воспитательного процесса. Использован комплекс эмпирических методов: анализ продуктов профессиональной деятельности учителей, наблюдение и анализ деятельности учителя на уроках; групповые обсуждения, которые посвящались задачам планировавшихся к решению; индивидуальные беседы проводились во внеурочное время; анкетирование с помощью специально разработанных анкет; методы математической статистики для количественного и качественного анализа эмпирических данных. Совершенствованию здоровьесберегающей профессионально-педагогической деятельности учителя младших классов способствовали лекционные и практические занятия с привлечением активных форм и методов, которые проводились в рамках семинара «Актуальные вопросы здорового развития ребенка». Научно-методическая поддержка учителя осуществлялась при взаимопосещении уроков и их анализа, наблюдении за деятельностью учителей во внеурочной работе, взаимоанализе учителями состояния оформления школьной документации. Экспериментальные данные, полученные на основе самооценки слушателями семинара результатов своей образовательной и профессиональной деятельности во время констатирующего и контрольного срезов, показали положительную динамику по всем исследуемым показателям (устойчивость интереса к реализации здоровьесбережения школьников, позитивное отношение к ведению здорового образа жизни, усвоение знаний об основах формирования здоровья ребенка, овладение здоровьесберегающими образовательными технологиями, способность организации субъект-субъектных отношений, осуществления педагогической рефлексии). The expediency of formation of primary school teacher’s orientation to realization of health maintaining professional activity is caused, on the hand, by teacher’s considerable influence on junior pupil’s poor awareness of his role in the process of maintaining children’s health. The aim of this research is stimulation of primary school teacher’s orientation to schoolchildren’s health maintenance, which means strengthening the motivational-value and cognitive-procedural components of teacher’s professional-pedagogical activity and his scientific-methodic support when implementing educational process directly. A complex of empirical methods has been used. They are: analysis of the results of teacher’s professional activity and analysis of teacher’s activity at lessons; group discussions dedicated to the tasks that were planned to solve; individual talks that were conducted after classes; survey using special questionnaires; methods of mathematical statistics for qualitative and quantitative analysis of empirical data. Lectures and practical classes, that were held at seminar «Topical Issues of Child’s Healthy Development» and where active forms and methods were used, promoted primary school teacher’s health maintaining professional-pedagogical activity. Teacher’s scientific-methodic support was carried out when attending lessons of each other and analyzing them, observing teachers’ activity in extracurricular work, analyzing the state of school documentation by teachers etc. Experimental data, obtained on the basis of seminar students’ self-evaluation of the results of their educational and professional activity during the ascertaining and control tests, have shown positive dynamics in all investigated indicators. These indicators were: stability of interest in realization of schoolchildren’s health maintenance, positive attitude to conducting healthy lifestyle, acquisition of knowledge about the basics of formation of child’s health, mastering the health maintaining educational technologies, ability to organize subject-subject relationships, implementation of pedagogical reflection.
Опис
Ключові слова
початкова школа, здоров'язбереження, учитель, спрямованість, професійна діяльність, начальная школа, здоровьесбережения, учитель, направленность, профессиональная деятельность, primary school, health maintenance, teacher, orientation, professional activity
Цитування
Іонова О. М. Розвиток спрямованості вчителя початкової школи на здійснення здоров’язбережувальної професійної діяльності / О. М. Іонова, С. Є. Лупаренко // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків : ХНПУ, 2018. – № 45. – С. 85–97.