Інновації в менеджменті освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ "Видавнича група “Основа”"
Анотація
Монографія присвячена дослідженню інноваційних підходів до управління, зокрема закладами освіти. Здійснено аналіз термінологічного поля інноватики, що є підґрунтям для з’ясування особливостей інноваційного менеджменту. Розкрито системні засади управління інноваційними процесами в освітніх установах. Виявлено потенціал інноваційних технологій управління та можливості їх застосування в умовах закладу освіти. Монографія стане в пригоді дослідникам актуальних проблем управління закладами освіти, студентам зі спеціальності «Менеджмент», керівникам-практикам, працівникам системи підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти. Монография посвящена исследованию инновационных подходов к управлению, в частности учебными заведениями. Осуществлен анализ терминологического поля инноватики, что является основой для выяснения особенностей инновационного менеджмента. Раскрыты системные основы управления инновационными процессами в образовательных учреждениях. Выявлены потенциал инновационных технологий управления и возможности их применения в условиях учебного заведения. Монография будет полезна исследователям актуальных проблем управления учебными заведениями, студентам по специальности «Менеджмент», руководителям-практикам, работникам системы подготовки и повышения квалификации руководящих кадров образования. The monograph is devoted to the study of innovative approaches to management, in particular educational institutions. The analysis of the terminology field of innovation is carried out, which is the basis for clarifying the features of innovation management. The systemic foundations of managing innovative processes in educational institutions are disclosed. The potential of innovative management technologies and the possibilities of their application in an educational institution have been identified. The monograph will be useful to researchers of topical issues in the management of educational institutions, students in the specialty "Management", practice leaders, employees of the training and professional development system for leading educational personnel.
Опис
Ключові слова
управління закладами освіти, менеджмент освіти, інноваційний менеджмент, управління інноваційними процесами, освітні установи, управление учебными заведениями, менеджмент образования, инновационный менеджмент, управление инновационными процессами, образовательные учреждения, management of educational institutions, education management, innovation management, innovation process management, educational institutions
Цитування
Мармаза О. І. Інновації в менеджменті освіти : монографія / О. І. Мармаза. – Харків : Основа, 2019. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; Вип. 11 (202)).