Створення та застосування інтерактивних засобів при вивченні методики навчання математики у ВНЗ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
У тезах доповіді розглянуто сутність понять: інтерактивні засоби навчання та електронний підручник. Розроблено технологію створення електронного підручника та структуру підручника «Методика навчання математики». Електронні підручники дають можливість кожному студенту незалежно від місця знаходження та індивідуальних особливостей брати активну участь у навчальному процесі, здійснювати самоконтроль. В тезисах доклада рассмотрены сущность понятий: интерактивные средства обучения и электронный учебник. Разработана технология создания электронного учебника и структуру учебника «Методика обучения математике». Электронные учебники дают возможность каждому студенту независимо от места нахождения и индивидуальных особенностей активно участвовать в учебном процессе, осуществлять самоконтроль. In the abstract of the report the essence of concepts is considered: interactive teaching aids and an electronic textbook. The technology of creating an electronic textbook and the structure of the textbook "Methods of teaching mathematics." Electronic textbooks provide an opportunity for each student, regardless of location and individual characteristics, to actively participate in the educational process, to exercise self-control.
Опис
Ключові слова
математика, інтерактивне навчання, інтерактивні засоби навчання, електронні підручники, магістерські роботи, математика, интерактивное обучение, интерактивные средства обучения, электронные учебники, магистерские работы, mathematics, interactive learning, interactive learning tools, electronic textbooks, master's work
Цитування
Пономарьова А. Р. Створення та застосування інтерактивних засобів при вивченні методики навчання математики у ВНЗ / А. Р. Пономарьова // Актуальні аспекти фундаменталізації математичної підготовки в сучасних вищих навчальних закладах : погляд студентів і молодих вчених : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Харк. нац. авт.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ. – 2018. – С. 199–202.