Сучасні аспекти дослідження риторики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавництво ХНПУ
Анотація
У статті йдеться про пріоритетні напрями досліджень риторики в різних галузях науки. Розглянуто аспекти аналізу риторики крізь призму сучасного мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства та педагогіки. З’ясовано, що риторична проблематика активно розробляється в різноаспектних наукових дослідженнях. В статье говорится о приоритетных направлениях исследований риторики в различных областях науки. Рассмотрены аспекты анализа риторики сквозь призму современного языкознания, литературоведения, искусствоведения и педагогики. Выяснено, что риторическая проблематика активно разрабатывается в разноаспектных научных исследованиях.The article describes the priority areas of research of rhetoric in various fields of science. Considered aspects of the analysis of rhetoric through the prism of modern linguistics, literary criticism, art history and pedagogy. It has been found that rhetorical issues are being actively developed in multidisciplinary research.
Опис
Ключові слова
риторика, дослідження, вимір, аспект, лінгвістика, педагогіка, риторика, исследования, измерение, аспект, лингвистика, педагогика, rhetoric, research, measurement, aspect, linguistics, pedagogy
Цитування
Ткаченко Л. П. Сучасні аспекти дослідження риторики / Л. П. Ткаченко // Теорія і методика навчання: проблеми та пошуки : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2019. – Вип. 16. – С. 120–131.