Реалізація компетентнісного підходу при вивченні математичного аналізу майбутніми вчителями математики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
У статті охарактеризовано впровадження компетентнісного підходу при вивченні курсу математичного аналізу. Виділено шляхи досягнення ефективної реалізації підходу, зокрема, використання інноваційних технологій під час підготовки майбутніх учителів. Виділено особливості включення до програми курсу створення студентами комп’ютерних дидактичних ігор. В статье охарактеризованы внедрения компетентностного подхода при изучении курса математического анализа. Выделены пути достижения эффективной реализации подхода, в частности, использование инновационных технологий при подготовке будущих учителей. Выделены особенности включения в программу курса создание студентами компьютерных дидактических игр. The article describes the implementation of the competency-based approach in the study of the course of mathematical analysis. The ways to achieve effective implementation of the approach, in particular, the use of innovative technologies in the preparation of future teachers, are highlighted. The features of inclusion in the curriculum of students creating computer didactic games are highlighted.
Опис
Ключові слова
математика, компетентнісний підхід, математичний аналіз, інноваційні підходи, студентські роботи, математика, компетентностный подход, математический анализ, инновационные подходы, студенческие работы, mathematics, competency-based approach, mathematical analysis, innovative approaches, student work
Цитування
Назаренко В. В. Реалізація компетентнісного підходу при вивченні математичного аналізу майбутніми вчителями математики / В. В. Назаренко // Актуальні аспекти фундаменталізації математичної підготовки в сучасних вищих навчальних закладах : погляд студентів і молодих вчених : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Харк. нац. авт.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ. – 2018. – С. 184–186.