Технології дистанційного навчання: методологія створення та супроводу навчальних курсів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-08-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид. «Мітра»
Анотація
У посібнику відображено методологію та базові підходи до застосування інформаційно-комунікаційних електронних технологій в організації дистанційного навчання. Надаються ключові вимоги, принципи, елементи й технології розробки, побудови та супроводу дистанційного навчального курсу (на прикладі платформи Moodle).Посібник спрямовано на широке коло користувачів системи дистанційного навчання: від викладачів до студентів.В пособии отражено методологию и базовые подходы к применению информационно-коммуникационных электронных технологий в организации дистанционного обучения. Предоставляются ключевые требования, принципы, элементы и технологии разработки, построения и сопровождения дистанционного учебного курса (на примере платформы Moodle) .Пособие направлено на широкий круг пользователей системы дистанционного обучения: от преподавателей к студентам. The manual reflects the methodology and basic approaches to the use of information and communication electronic technologies in the organization of distance learning. Key requirements, principles, elements and technologies for developing, building and maintaining a distance learning course (using the Moodle platform as an example) are provided. The manual is aimed at a wide range of users of distance learning systems: from teachers to students.
Опис
Ключові слова
освіта, дистанційне навчання, курс, студенти, завдання, принцип, діяльність, матеріал, управління, образование, дистанционное обучение, курс, студенты, задача, принцип, деятельность, материал, управление, education, distance learning, course, students, task, principle, activity, material, management
Цитування
Технології дистанційного навчання: методологія створення та супроводу навчальних курсів : навч. посіб. / А. І. Прокопенко, Є. В. Підчасов, В. В. Москаленко, С. О. Доценко, В. В. Лебедєва ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Мітра, 2019. – 81 с.