The essence and technology of pedagogical forecasting of development of innovation processes in education

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Premier Publishing s.r.o., Vienna-Prague
Анотація
The essence and features of the pedagogical forecasting are revealed in the article. The technology of pedagogical forecasting of educational innovation processes as a set of three blocks (diagnostic, modeling, verifi cation) is proposed. The peculiarities of the realization of the technology of forecasting innovation processes in education at three levels (at the level of general tendency of global innovations – macrolevel, at the regional level–metalevel; at the level of the individual educational institution–micro level) are analyzed; the prospects for the development of innovation processes in the educational system of Ukraine (the humanization of the educa-tional process, the integration the Ukrainian identity of the nation into education, the forming of public spirit in the educational youth of the community;the extending of the culturaleducational function of education ; the development and introduction of innovation teaching technologies ; the valeologization of the pedagogical process) are defined. У статті розкрито сутність та особливості педагогічного прогнозування. Запропоновано технологію педагогічного прогнозування освітніх інноваційних процесів як сукупність трьох блоків (діагностика, моделювання, верифікація). Особливості реалізації технології прогнозування інноваційних процесів в освіті на трьох рівнях (на рівні загальної тенденції глобальних інновацій - макрорівні, на регіональному рівні - метарівні; на рівні індивідуального навчального закладу - мікрорівні) проаналізовано; перспективи розвитку інноваційних процесів у системі освіти України (гуманізація навчально-виховного процесу, інтеграція української ідентичності нації до освіти, формування громадського духу в освітянській молоді громади; розширення культуроосвітньої функції освіти; визначено розвиток та впровадження інноваційних технологій навчання; валеологізація педагогічного процесу). В статье раскрыта сущность и особенности педагогического прогнозирования. Предложена технология педагогического прогнозирования образовательных инновационных процессов как совокупность трех блоков (диагностика, моделирование, верификация). Особенности реализации технологии прогнозирования инновационных процессов в образовании на трех уровнях (на уровне общей тенденции глобальных инноваций - макроуровне, на региональном уровне - метауровне, на уровне индивидуального учебного заведения - микроуровне) проанализированы; перспективы развития инновационных процессов в системе образования Украины (гуманизация учебно-воспитательного процесса, интеграция украинской идентичности нации к образованию, формирования общественного духа в образовательной молодежи общины, расширение культуроосвитньои функции образования, определены развитие и внедрение инновационных технологий обучения; валеологизации педагогического процесса).
Опис
Ключові слова
innovation process, education, pedagogical forecasting, forecast, development prospects, technology, інноваційний процес, освіта, педагогічне прогнозування, прогноз, перспективи розвитку, технології, инновационный процесс, образование, педагогическое прогнозирование, прогноз, перспективы развития, технологии
Цитування
Popova O. The essence and technology of pedagogical forecasting of development of innovation processes in education / О. Popova, О. Kabanska, V. Popov // Educational Studios : Theory and Practice : collective monograph / H. S. Skovoroda Kharkiv Nat. Ped. Un-ty ; edit. S. T. Zolotukhina, I. M. Trubavina. – Prague ; Vienna : Premier Publishing, 2018. – p. 273-279.