Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3007
Title: The essence and technology of pedagogical forecasting of development of innovation processes in education
Other Titles: Сутність та технологія педагогічного прогнозування розвитку інноваційних процесів в освіті
Сущность и технология педагогического прогнозирования развития инновационных процессов в образовании
Authors: Popova, O.
Kabanska, O.
Popov, V.
Keywords: innovation process
education
pedagogical forecasting
forecast
development prospects
technology
інноваційний процес
освіта
педагогічне прогнозування
прогноз
перспективи розвитку
технології
инновационный процесс
образование
педагогическое прогнозирование
прогноз
перспективы развития
технологии
Issue Date: 2018
Publisher: Premier Publishing s.r.o., Vienna-Prague
Citation: Popova O. The essence and technology of pedagogical forecasting of development of innovation processes in education / О. Popova, О. Kabanska, V. Popov // Educational Studios : Theory and Practice : collective monograph / H. S. Skovoroda Kharkiv Nat. Ped. Un-ty ; edit. S. T. Zolotukhina, I. M. Trubavina. – Prague ; Vienna : Premier Publishing, 2018. – p. 273-279.
Abstract: The essence and features of the pedagogical forecasting are revealed in the article. The technology of pedagogical forecasting of educational innovation processes as a set of three blocks (diagnostic, modeling, verifi cation) is proposed. The peculiarities of the realization of the technology of forecasting innovation processes in education at three levels (at the level of general tendency of global innovations – macrolevel, at the regional level–metalevel; at the level of the individual educational institution–micro level) are analyzed; the prospects for the development of innovation processes in the educational system of Ukraine (the humanization of the educa-tional process, the integration the Ukrainian identity of the nation into education, the forming of public spirit in the educational youth of the community;the extending of the culturaleducational function of education ; the development and introduction of innovation teaching technologies ; the valeologization of the pedagogical process) are defined. У статті розкрито сутність та особливості педагогічного прогнозування. Запропоновано технологію педагогічного прогнозування освітніх інноваційних процесів як сукупність трьох блоків (діагностика, моделювання, верифікація). Особливості реалізації технології прогнозування інноваційних процесів в освіті на трьох рівнях (на рівні загальної тенденції глобальних інновацій - макрорівні, на регіональному рівні - метарівні; на рівні індивідуального навчального закладу - мікрорівні) проаналізовано; перспективи розвитку інноваційних процесів у системі освіти України (гуманізація навчально-виховного процесу, інтеграція української ідентичності нації до освіти, формування громадського духу в освітянській молоді громади; розширення культуроосвітньої функції освіти; визначено розвиток та впровадження інноваційних технологій навчання; валеологізація педагогічного процесу). В статье раскрыта сущность и особенности педагогического прогнозирования. Предложена технология педагогического прогнозирования образовательных инновационных процессов как совокупность трех блоков (диагностика, моделирование, верификация). Особенности реализации технологии прогнозирования инновационных процессов в образовании на трех уровнях (на уровне общей тенденции глобальных инноваций - макроуровне, на региональном уровне - метауровне, на уровне индивидуального учебного заведения - микроуровне) проанализированы; перспективы развития инновационных процессов в системе образования Украины (гуманизация учебно-воспитательного процесса, интеграция украинской идентичности нации к образованию, формирования общественного духа в образовательной молодежи общины, расширение культуроосвитньои функции образования, определены развитие и внедрение инновационных технологий обучения; валеологизации педагогического процесса).
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3007
Appears in Collections:Кафедра англійської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Popova O. та ін. .pdf107.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.