Поняття випадковості від Аристотеля до Пуанкаре

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
Таким чином, уявлення про випадковість зародилися при найперших спробах усвідомлення людиною свого буття і стали неминучими при поясненні поведінки людини, її долі. З поняттям випадковості пов’язане питання про свободу волі людини, яке здавна займало різних мислителів. Заперечення випадковості неминуче призводило до фаталізму, поданням про зумовленість всього, що відбувається у світі. Таким образом, представление о случайности зародились при первых попытках осознания человеком своего бытия и стали неизбежными при объяснении поведения человека, его судьбы. С понятием случайности связан вопрос о свободе воли человека, которое издавна занимало различных мыслителей. Отрицание случайности неизбежно приводило к фатализму, представлением о предопределенности всего, что происходит в мире. Thus, the notion of randomness arose during the first attempts by a person to become aware of his being and became inevitable in explaining a person’s behavior and his fate. Associated with the concept of chance is the question of free will of man, which has long occupied various thinkers. The denial of chance inevitably led to fatalism, the notion of predestination everything that happens in the world.
Опис
Ключові слова
математика, поняття випадковості, Аристотель, Пуанкаре А., студентські роботи, математика, понятие случайности, Аристотель, Пуанкаре А., студенческие работы, mathematics, concept of randomness, Aristotle, Poincare A., student work
Цитування
Заніборщ Я. Є. Поняття випадковості від Аристотеля до Пуанкаре / Я. Є. Заніборщ, І. Д. Равх // Актуальні аспекти фундаменталізації математичної підготовки в сучасних вищих навчальних закладах : погляд студентів і молодих вчених : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Харк. нац. авт.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ. – 2018. – С. 35–38.