Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2963
Title: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ В ПЕРІОД ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ
Other Titles: СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ В ПЕРИОД ВОЕННОГО КОНФЛИКТА
SOCIO-PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO FAMILIES WITH CHILDREN DURING THE MILITARY CONFLICT
Authors: Андрєєнкова, В. Л.
Бандурка, І. О.
Бочкор, Н. П.
Виходцева, О. А.
Войцях, Т.В.
Волошин, П. В.
Гніда, Т. Б.
Журомська, Л. М.
Зеленько, О. А.
Калашник, О. А.
Кирилюк, І. М.
Кліменко, О. Д.
Ковальчук, Л. Г.
Кукуруза, Г. В.
Ларіна, Ю. А.
Левченко, К. Б.
Лунченко, Н. В.
Луценко, Ю. А.
Марута, Н. О.
Никонова, І. Ю.
Панок, В. Г.
Проскуріна, Т. Ю.
Разводова, Т. О.
Руденко, І. М.
Сосновенко, Н. В.
Тінякова, А. І.
Третиннікова, Л. А.
Трубавіна, І. М.
Швед, О. В.
Шевченко, Л. О.
Шестопалова, Л. Ф.
Keywords: Україна
наслідки військового конфлікту
соціально-педагогічна допомога
психологічна допомога
діти
права дитини
внутрішньо переміщені особи
Украина
последствия военного конфликта
социально-педагогическая помощь
психологическая помощь
дети
права ребенка
внутренне перемещенные лица
Ukraine
consequences of military conflict
social and educational assistance
psychological help
children
child rights
internally displaced persons
Issue Date: 2015
Publisher: Агентство “Україна”
Citation: Соціально-педагогічна та психологічна допомога сім’ям з дітьми в період військового конфлікту : навч.-метод. посіб. / В. Л. Андрєєнкова, І. О. Бандурка, Н. П. Бочкор [та ін.] ; заг. ред. К. Б. Левченко, В. Г. Панок, І. М.Трубавіна ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] – Київ : Україна. – 2015. – 174 с.
Abstract: Видання містить аналіз становища сімей з дітьми в Україні в умовах військового конфлікту; опис міжнародного та вітчизняного досвіду соціально-педагогічної та психологічної роботи в такій ситуації; теоретичні та методичні матеріали з надання психологічної допомоги постраждалим унаслідок масових зіткнень і бойових дій, вимушеним переселенцям, особливо дітям; аналіз змісту, концепцій і стратегій соціально-педагогічної роботи в період конфлікту, а також методичні рекомендації та розробки для педаго- гічних працівників, психологів, інших фахівців, які працюють із сім’ями, що постраждали внаслідок конфлікту. Для класних керівників, соціальних педагогів, практичних психологів, педагогічних і соціальних працівників, студентів вищих навчальних закладів педагогічного та соціального профілю, фахівців громадських організацій, широкого кола громадськості. Издание содержит анализ положения семей с детьми в Украине в условиях военного конфликта; описание международного и отечественного опыта социально-педагогической и психологической работы в такой ситуации; теоретические и методические материалы по оказанию психологической помощи пострадавшим в результате массовых столкновений и боевых действий, вынужденным переселенцам, особенно детям; анализ содержания, концепций и стратегий социально-педагогической работы в период конфликта, а также методические рекомендации и разработки для педагогических работников, психологов, других специалистов, работающих с семьями, которые пострадали в результате конфликта. Для классных руководителей, социальных педагогов, практических психологов, педагогических и социальных работников, студентов высших учебных заведений педагогического и социального профиля, специалистов общественных организаций, широкого круга общественности. The publication contains an analysis of the situation of families with children in Ukraine in conditions of military conflict; a description of international and domestic experience of socio-pedagogical and psychological work in such a situation; theoretical and methodological materials on the provision of psychological assistance to victims of mass clashes and hostilities, internally displaced persons, especially children; analysis of the content, concepts and strategies of socio-pedagogical work during the conflict period, as well as methodological recommendations and developments for teachers, psychologists, other professionals working with families who have suffered as a result of the conflict. For class teachers, social educators, practical psychologists, pedagogical and social workers, students of higher educational institutions of pedagogical and social profile, specialists of public organizations, a wide circle of the public.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2963
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
simyi z ditmy v period viysk konfliktu.pdf753.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.