Теоретико-дискурсивні засади сучасної лінгвістики: актуальні напрями дослідження мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У статті подано візію сучасного українського мовознавчого дискурсу як антропоцентрично зумовленої лінгвокомунікативної практики, у межах якої здійснюється різнорівневе пізнання мови в її структурі, семантиці, функціонуванні. Схарактеризовано актуальні напрями лінгвістичних досліджень як сукупність вербалізованих дослідницьких дій відповідно до обраних підходів, теоретичних концепцій та методологій. В статье представлено видение современного украинского языковедческого дискурса как антропоцентрически обусловленной лингвокоммуникативнои практики, в рамках которой осуществляется разноуровневое познание языка в его структуре, семантике, функционировании. Охарактеризованы актуальные направления лингвистических исследований как совокупность вербализованных исследовательских действий в соответствии с выбранными подходами, теоретическими концепциями и методологиями. The article presents a vision of modern Ukrainian linguistic discourse as an anthropocentrically predetermined lingual communicative practice, within which multilevel language cognition in its structure, semantics, functioning is carried out. Modern trends in linguistic research have been characterized as a set of verbalized actions regarding selected approaches, theoretical concepts and methods.
Опис
Ключові слова
український мовознавчий дискурс, мова, мовлення, напрям дослідження, украинский языковедческий дискурс, язык, речь, направление исследования, Ukrainian linguistic discourse, language, speech, trends in research
Цитування
Борисов В. А. Теоретико-дискурсивні засади сучасної лінгвістики: актуальні напрями дослідження мови / В. А. Борисов // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол. : О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2019. – Вип. 6. – С. 81–85.