Функції соціального управління освітою

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2001
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. держ. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуті окремі напрямки діяльності, що забезпечують необхідне функціонування системи соціального управління освітою, основні функції системи управління: регулювання, оптимізація, адаптація, перехід з одного режиму на інший і т.д., які обумовлюються особливостями функціонування об'єкта будь-якої фізичної природи. Докладно розглянуті процеси соціального управління. В статье рассмотрены отдельные направления деятельности, обеспечивающие необходимое функционирование системы социального управления образованием, основные функции системы управления: регулирование, оптимизация, адаптация, переход с одного режима на другой и т.д., которые обусловливаются особенностями функционирования объекта любой физической природы. Подробно рассмотрены процессы социального управления.The article discusses certain areas of activity that provide the necessary functioning of the system of social management of education, the main functions of the management system: regulation, optimization, adaptation, transition from one mode to another, etc., which are determined by the features of the functioning of an object of any physical nature. The processes of social management are examined in detail.
Опис
Ключові слова
управління, системи, функціонування, характеристика, цілі, режим, досягнення, управление, системы, функционирование, характеристика, цели, режим, достижения, management, systems, functioning, characteristic, purposes, regime, achievement
Цитування
Прокопенко А. І. Функції соціального управління освітою / А. І. Прокопенко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: зб. наук. пр. / Харків. держ. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. В. І. Євдокимова, О. М. Микитюка. – Харків : ХДПУ, 2001. – Вип. 16. – С.321–335.