Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2904
Title: Послідовність уведення звуків у процесі навчання майбутніх учителів англійської мови після німецької
Other Titles: Последовательность введения звуков в процессе обучения будущих учителей английскому языку после немецкого
Order of Sounds Introduction in the Process of Teaching English after German to Future Teachers
Authors: Чухно, О. А.
Keywords: англійська фонетика
друга іноземна мова
звуки
майбутні вчителі
перша іноземна мова
английская фонетика
второй иностранный язык
звуки
будущие учителя
первый иностранный язык
english phonetics
second foreign language
sounds
future teachers
first foreign language
Issue Date: 2017
Publisher: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Citation: Чухно О. А. Послідовність уведення звуків у процесі навчання майбутніх учителів англійської мови після німецької / О. А. Чухно // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки : зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ, 2017. – Вип. 30. – С. 166–177.
Abstract: У статті визначено послідовність уведення звуків в умовах навчання майбутніх учителів англійської мови як другої іноземної після німецької. Представлено класифікацію приголосних і класифікацію монофтонгів англійської мови в порівнянні з німецькою та рідною мовою студентів що засновані на релевантних ознаках фонем. У кожній класифікації вирізнено чотири групи звуків які розташовані за принципом наростання труднощів під час їх засвоєння. Запропоновано порядок ознайомлення студентів з англійськими дифтонгами встановлений на основі їх співставлення з відповідними голосними першої іноземної мови. В статье определена последовательность введения звуков в условиях обучения будущих учителей английскому языку как второму иностранному после немецкого. Представлены​​ классификация согласных и классификация монофтонгов английского языка в сравнении с немецким и родным языком студентов, которые основаны на релевантных признаках фонем. В каждой классификации выделено четыре группы звуков, которые расположены по принципу нарастания трудностей при их усвоении. Предложен порядок ознакомления студентов с английскими дифтонгами, установленный на основе их сопоставления с соответствующими гласными первого иностранного языка. The article defines the sequence of introducing sounds in the context of teaching future teachers English as a second foreign language after German. The classification of consonants and the classification of monophthongs of the English language are presented in comparison with the German and native languages ​​of students, which are based on relevant signs of phonemes. In each classification, four groups of sounds are distinguished, which are located on the principle of increasing difficulties in their assimilation. The procedure for introducing students to English diphthongs, established on the basis of their comparison with the corresponding vowels of the first foreign language, is proposed.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2904
ISSN: 2073-4379
Appears in Collections:Кафедра англійської фонетики і граматики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чухно О. А. .pdf234.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.