ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТРЕБИ У РОБОЧІЙ СИЛІ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРСПЕКТИВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016-06-24
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Андреев К. В.
Анотація
У статті досліджено європейський досвід прогнозування потреби в робочій силі в контексті формування інноваційних перспектив трансформації зайнятості. Проаналізовано європейські підходи до прогнозування навиків та кваліфікацій. Обґрунтовано необхідність удосконалення сучасної практики прогнозування в Україні з урахуванням можливостей формування інноваційних перспектив трансформації зайнятості. Визначено основні напрями запровадження європейського досвіду прогнозування в Україні на основі налагодження інституційної взаємодії основних стейкхолдерів процесу прогнозування. В статье исследованы европейский опыт прогнозирования потребности в рабочей силе в контексте формирования инновационных перспектив трансформации занятости. Проанализированы европейские подходы к прогнозированию навыков и квалификаций. Обоснована необходимость совершенствования современной практики прогнозирования в Украине с учетом возможностей формирования инновационных перспектив трансформации занятости. Определены основные направления внедрения европейского опыта прогнозирования в Украине на основе налаживания институционального взаимодействия основных стейкхолдеров процесса прогнозирования. This article studies the European experience of workforce demand forecasting in the context of innovative prospects for transformation of employment. It analyzes the European approaches to forecasting skills and qualifications. The article justifies the need of improving current practices of forecasting in Ukraine taking into consideration the creation of innovative prospects for transformation of employment. It defined the core areas of application of the European experience in forecasting in Ukraine on the basis of establishing institutional interaction between the main stakeholders in the forecasting process.
Опис
Ключові слова
ринок праці, прогнозування потреби в робочій силі, інноваційні перспективи, трансформація ринку праці, рынок труда, прогнозирование потребности в рабочей силе, инновационные перспективы, трансформация рынка труда, labor market, workforce demand forecasting, innovative prospects, transformation of the labor market
Бібліографічний опис
Терно А. В. Європейський досвід прогнозування потреби у робочій силі в контексті формування інноваційних перспектив трансформації зайнятості в Україні / А. В. Терно // Економіка : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 16. – С. 97–103.