Термінологія комп'ютерного програмного забезпечення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Анотація
Проаналізовано термінологію комп’ютерної сфери англійської та української мов. Описано лексику, яка з’явилася в українській комп’ютерній терміносистемі. Зроблено спробу встановити закономірності запозичення термінологічних одиниць та їхній розвиток в українській мові. Розглянуто шляхи поповнення лексики інформаційно-комп’ютерних технологій, її тлумачення та функціонування в українській мові. Проанализированы терминологию компьютерной сферы английского и украинского языков. Описаны лексику, которая появилась в украинской компьютерной терминосистеме. Сделана попытка установить закономерности заимствования терминологических единиц и их развитие в украинском языке. Рассмотрены пути пополнения лексики информационно-компьютерных технологий, ее толкование и функционирования в украинском языке. The article deals with the analysis of computer terminology in the English and Ukrainian languages. The words which have appeared in the Ukrainian computer terminological system are analyzed. An attemptis made to reveal some regularities of terminological unit borrowings and their further development in the Ukrainian language. Ways of information and computer technologies vocabulary replenishment, its origin, interpretation and functioning in the Ukrainian language are considered.
Опис
Ключові слова
лексика, запозичення, комп’ютерні терміни, нові слова, українська мова, англійська мова, лексика, заимствования, компьютерные термины, новые слова, украинский язык, английский язык, vocabulary, borrowings, computer terms, new words, Ukrainian language, English language
Цитування
Гаврилова О. В. Термінологія комп'ютерного програмного забезпечення / О. В. Гаврилова // Дослідження з лексикології і граматики української мови : зб. наук. пр. до 100-річчя Дніпров. нац. ун-ту імені О. Гончара (1918–2018) / Дніпров. нац. ун-т імені О. Гончара ; [за ред. І. С. Попової]. – Дніпро : ЛІРА, 2017. – Вип. 18. – С. 11-17.