Символ ВОДОРИБОС в українській мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Анотація
Досліджено прадавній символ ВОДОРИБОС в українській мові. Установлено, що його ядерну зону складають смисли неподільність, усепоглинущість і значущість, приядерну – образи із нерозривною єдністю ознак риби та води. Виявлені діалектні назви риб та іхтіономени свідчать про значущість символіки ВОДОРИБОСА. Периферійну зону символу утворюють фразеологічні одиниці різних типів, які набули метафоричних значень, утративши символічне. Исследована древний символ ВОДОРЫБОС в украинском языке. Установлено, что его ядерной зону составляют смыслы неделимость, усепоглинущисть и значимость, приядерну - образы с неразрывным единством признаков рыбы и воды. Обнаруженные диалектные названия рыб и ихтиономены свидетельствуют о значимости символики ВОДОРЫБОСА. Периферийную зону символа образуют фразеологические единицы разных типов, которые приобрели метафорических значений, потеряв символическое. The ancient symbol VODORYBOS (waterfish) in the Ukrainian language is studied in the article. It is found out that its core zone consists of indivisibility, whole-devouring and necessity senses. Its near-core zone contains the images of inseparable unity of fish and water features. The identified dialect fish names and ichthyological nomenclature are the evidences of VODORYBOS`s symbolism importance. Various types of idioms, which gained metaphoric meanings and lost symbolic ones, are included into the periphery zone of the symbol.
Опис
Ключові слова
символ ВОДОРИБОС, символічне значення, метафоричне значення, діалектні назви риб, іхтіономени, паремії, власні фразеологізми, символ ВОДОРЫБОС, символическое значение, метафорическое значение, диалектные названия рыб, ихтиономены, паремии, собственные фразеологизмы, symbol VODORYBOS, symbolic meaning, metaphoric meaning, dialect fish names, ichthyological nomenclature, paremias, actual idioms
Цитування
Міняйло Р. В. Символ ВОДОРИБОС в українській мові / Р. В. Міняйло // Дослідження з лексикології і граматики української мови : зб. наук. пр. до 100-річчя Дніпров. нац. ун-ту імені О. Гончара (1918–2018) / Дніпров. нац. ун-т імені О. Гончара ; [за ред. І. С. Попової]. – Дніпро : ЛІРА, 2017. – Вип. 18. – С. 64-70.