Редукція семантико-граматичних ознак займенника в поетичному мовленні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський національний університет імені Т. Шевченка, Видавничий дім Дмитра Бураго
Анотація
Стаття присвячена дослідженню міжчастиномовної транспозиції, зокрема явищу партикуляції займенників як характерної ознаки інтимізації ліричного тексту. Зʼясовано транспозиційні спроможності займенника в поетичному тексті, зокрема процеси партикуляції. Окреслено пріоритетні розряди займенників, що зазнають партикуляції в текстах інтимної лірики. Статья посвящена исследованию межчастиречевой транспозиции, в частности явлению партикуляции местоимений как характерного признака интимизации лирического текста. Выяснено транспозицийные способности местоимения в поэтическом тексте, в частности процессы партикуляции. Определены приоритетные разряды местоимений, испытывающих партикуляции в текстах интимной лирики. The article is devoted to the study of inter-parietal transposition, in particular the phenomenon of partial specification of pronouns as a characteristic feature of the intimization of lyrical text. The transpositional abilities of the pronoun in the poetic text, in particular the processes of partialization, have been clarified. The priority rankings of pronouns experiencing specification in the texts of intimate lyrics are determined.
Опис
Ключові слова
транспозиція, партикуляція, редукція, інтимізація, займенник, частка, поетичний текст, інтимна лірика, транспозиция, партикуляция, редукция, интимизация, местоимение, доля, поэтический текст, интимная лирика, transposition, partialization, reduction, intimization, pronoun, share, poetic text, intimate lyrics
Цитування
Калашник О. В. Редукція семантико-граматичних ознак займенника в поетичному мовленні / О. В. Калашник // Мова і культура : наук. журн. / Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка. – Київ : КНУ, 2018. – Вип. 21, Т. IV (193). – С. 127–132.