Транспозиція особових дієслівних форм теперішнього часу як механізм проведення оцінних значень

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті схарактеризовано граматичне значення особи як засіб вираження оцінки. В аспекті аксіологічної прагмалінгвістики описано моделі транспонованих уживань особових дієслівних форм теперішнього часу недоконаного виду як граматичні ігреми в сучасній українській мові. Більшість проаналізованих транспонованих форм виражають негативне ставлення до дії, названої відповідною особовою формою теперішнього часу недоконаного виду, через її несумісність з означуваною особою (суб’єктом чи об’єктом мовлення). У сучасній українській мові аналізовані ігреми частотою використання не відзначаються. В статье охарактеризован грамматическое значение лица как средство выражения оценки. В аспекте аксиологической прагмалингвистики описано модели транспонированных употреблений личных глагольных форм настоящего времени несовершенного вида как грамматические игремы в современном украинском языке. Большинство проанализированных транспонированных форм выражают негативное отношение к действию, названной соответствующей личностной формой настоящего времени несовершенного вида, из-за ее несовместимости с определяемым лицом (субъектом или объектом речи). В современном украинском языке рассматриваемые игремы частоте использования не отличаются. The article describes the grammatical significance of a person as a means of expressing an evaluation. In the aspect of axiological pragmalinguistics, models of transposed use of personal verbal forms of the present day are described as inaccurate as grammatical ugly in modern Ukrainian. Most of the analyzed transposed forms express a negative attitude to action, called the corresponding personal form of the present day of an inadequate form, because of its incompatibility with the identifiable person (subject or object of speech). In the modern Ukrainian language, the cheeks analyzed are not used frequently.
Опис
Ключові слова
аксіологічна прагмалінгвістика, граматичне значення особи, транспозиція, граматична ігрема, оцінка, українська мова, аксиологическая прагмалингвистика, грамматическое значение лица, транспозиция, грамматическая игрема, оценка, украинский язык
Цитування
Халіман О. В. Транспозиція особових дієслівних форм теперішнього часу як механізм проведення оцінних значень / О. В. Халіман // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.], відп. за вип. О. А. Олексенко. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 47. – С. 175–179.