Семантичне наповнення заперечних займенників в інтимній поезії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Міжнародний гуманітарний університет (МГУ), м. Одеса
Анотація
Статтю присвячено дослідженню семан­тичного наповнення заперечних займенників у текстах ін­тимної лірики як найбільш емоційно насиченого жанру по­езії. Виділено прономінативи, які найчастіше трапляються в текстах сучасної інтимної лірики, зокрема визначено семантичне наповнення заперечних займенників НІХТО, НІЩО у текстах інтимної поезії. Указано на особливості вживання зазначених займенників як засобів вираження категорії заперечення. Статья посвящена исследованию семантического наполнения отрицательных местоимений в текстах интимной лирики как наиболее эмоционально насыщенного жанра поэзии. Выделено прономинативы, которые чаще всего встречаются в текстах современной интимной лирики, в частности определены семантическое наполнение отрицательных местоимений НИКТО, НИЧТО в текстах интимной поэзии. Указано на особенности употребления указанных местоимений как средств выражения категории отрицания. The article is devoted to the study of the semantic content of negative pronouns in the texts of intimate lyrics as the most emotionally rich genre of poetry. The proonymities that are most often encountered in the texts of modern intimate lyrics are singled out, in particular the semantic content of denied pronouns is NECESSARY, Nothing in the texts of intimate poetry. Specifies the use of these pronouns as means of expressing the category of objection.
Опис
Ключові слова
прономінатив, заперечні займенники, категорія заперечення, семантичне наповнення, інтимна лірика, прономинатив, отрицательные местоимения, категория отрицания, семантическое наполнение, интимная лирика, pronoun, negative pronouns, negation category, semantic content, intimate lyrics
Цитування
Калашник О. В. Семантичне наповнення заперечних займенників в інтимній поезії / О. В. Калашник // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Філологія : зб. наук. пр. – Одеса : МГУ, 2017. – № 31, т. 1. – С. 42–44.