Ступені порівняння прикметників від порушення норми до традиції (на матеріалі словника А. Нелюби, Є. Редька Словотворчість незалежної України. 2012-2016)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
PublisherInstytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM, Poznań
Анотація
Стаття присвячена опису тенденцій і найвищому форм в сучасній українській мові на основі словника, складеного А. Нелюба, Е. Редько Словотвір в незалежній Україні. 2012-2016 (2017). Моделі формування схвалюють реінтерпретацію, розширюють семантичну структуру початкових слів від якісних прикметників, які номінують неклассіфікаціонние характеристики, від відносних, складових прикметників, від іменників з пропуском стадії прикметників, схильності до синтетичним формам. Ці моделі формування відзначені з регулярністю. Обґрунтовано необхідність кодифікації відповідних тенденцій з урахуванням регулярності відтворення в джерелах граматики української мови, а також необхідність фіксувати і інтерпретувати нові смислові відтінки в лексико-графічних джерелах. Статья посвящена описанию тенденций сравнительной и превосходной форм в современном украинском языке на основе словаря, составленного А. Нелюба, Е. Редько Словообразование в независимой Украине. 2012–2016 (2017). Модели формирования одобряют реинтерпретацию, расширяют семантическую структуру начальных слов от качественных прилагательных, которые номинируют неклассификационные характеристики, от относительных, составных прилагательных, от существительных с пропуском стадии прилагательности, склонности к синтетическим формам. Эти модели формирования отмечены с регулярностью. Обоснована необходимость кодификации соответствующих тенденций с учетом регулярности воспроизведения в источниках грамматики украинского языка, а также необходимость фиксировать и интерпретировать новые смысловые оттенки в лексикографических источниках. The article focuses on the tendencies description of the comparative and superlative forms in modern Ukrainian based on the dictionary compiled by A. Neliuba, Ye. Redko Word-Formation in Independent Ukraine. 2012–2016 (2017). The formation mod-els favour the reinterpretation, enlarge the semantic structure of the initial words from quali-tative adjectives, which nominate non-grade characteristics, from relative, compound adjec-tives, from nouns with the omission of the adjectivity stage, the inclination to the synthetic forms. These formation models are marked with regularity. The need to codify the correspon-dent tendencies, taking into account the regularity of reproduction in the Ukrainian language grammar books sources has been argumented, as well as the need to fi xate and interpret new semantic shades in lexico-graphic sources.
Опис
Ключові слова
прикметник, порівняльний, чудовий, граматичний, словник, українська мова, прилагательное, сравнительный, превосходный, грамматика, словарь, украинский язык, adjective, comparative, supralative, grammar, dictionary, Ukrainian language
Цитування
Халіман О. В. Ступені порівняння прикметників від порушення норми до традиції (на матеріалі словника А. Нелюби, Є. Редька Словотворчість незалежної України. 2012-2016) / О. В. Халіман // Studia Ukrainica Posnaniensia / Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM ; [kom. red.: A. Hоrniatko-Szumiłowicz (red. naczelny) i in.]. – Poznań, 2019. – Zeszyt VII. – S. 21–28.