Герої й час в українській поезії (спроба лінгвопоетичної інтерпретації)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті відстежено динаміку лінгвопоетичної репрезентації героїв українського художнього хронотопу в широкому контексті (від романтизму, реалізму, модернізму, постмодерну до сьогодення). Прокоментовано світоглядно-естетичні орієнтири формування образу героя залежно від часу й потреб суспільства в героїці. В статье отслежено динамику лингвопоэтической репрезентации героев украинского художественного хронотопа в широком контексте (от романтизма, реализма, модернизма, постмодерна до современности). Прокомментированы мировоззренческие и эстетические ориентиры формирования образа героя в зависимости от времени и потребностей общества в героике. The article traces the dynamics of lingual poetic presentation of heroes of Ukrainian artistic chronotope within a broad context (from Romanticism, Realism, Modernism up to the present). The author comments on the Ideological and aesthetic guidelines of a hero’s image formation depending on time and social needs in heroics.
Опис
Ключові слова
герой, нація, хронотоп, дискурс, українська поезія, лінгвопоетична інтерпретація, герой, нация, хронотоп, дискурс, украинская поэзия, лингвопоэтическая интерпретация, hero, nation, chronotope, discourse, Ukrainian poetry, lingual poetic interpretation
Цитування
Маленко О. О. Герої й час в українській поезії (спроба лінгвопоетичної інтерпретації) / О. О. Маленко // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2015. – Вип. 2. – С. 66–74.