Вербалізація парагматичні та синтагматичні зв’язки як вияв системності бібліїзмів української мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
PublisherInstytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM, Poznań
Анотація
Стаття присвячена вивченню систематичних (синтагматичних і парадигматичних) зв'язків лексико-фразеологічних бібліїзмів українською мовою. Доведено, що зміна синтагматичних відносин впливає на парадигматичні; внаслідок цього з'являються біслаї, денакралізуються, і енантиземія, антонімія, омонімія і реінтеграція значень. Бібліїзми характеризуються синонімією, багатозначністю і мінливістю, гіпергіпонімією, що також підтверджує їх системність. Статья посвящена изучению систематических (синтагматических и парадигматических) связей лексико-фразеологических библиизмов украинском языке. Доказано, что изменение синтагматических отношений влияет на парадигматические; вследствие этого появляются бислаи, денакрализуються, и енантиземия, антонимия, омонимия и реинтеграция значений. Библиизмы характеризуются синонимией, многозначностью и изменчивостью, гипергипонимиею, что также подтверждает их системность. The article is devoted to the study of systematic (syntagmatic and paradigmatic) connections of lexical-phraseological biblical texts in the Ukrainian language. It is proved that the change of syntagmatic relations affects the paradigmatic; As a result, there appear bislades, denatured, and enantizemia, antonymy, homonymy, and the re-integration of values. Biblisms are characterized by synonymy, ambiguity and variability, hypergiponimy, which also confirms their systemicity.
Опис
Ключові слова
бібліїзм, синтагматичні відносини, парадигматичні відносини, синонімія, полісемія, мінливість, гіпергіпонімія, библиизм, синтагматические отношения, парадигматические отношения, синонимия, полисемия, изменчивость, гипергипонимия, bibliism, syntagmatic relations, paradigmatic relations, synonymy, polysemy, variability, hyperhyponymy
Цитування
Піддубна Н. В. Вербалізація парагматичні та синтагматичні зв’язки як вияв системності бібліїзмів української мови / Н. В. Піддубна // Studia Ukrainica Posnaniensia / Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM ; [kom. red.: A. Hоrniatko-Szumiłowicz (red. naczelny) i in.]. – Poznań, 2019. – Zeszyt VII. – S. 273–282.