Етнопедагогіка в умовах глобалізації: рецепція науково-теоретичного досвіду в освіті й вихованні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-09-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті розкрито сутність процесу глобалізації українського суспільства. Можливість нейтралізації її негативних наслідків засобами етнопедагогіки та народної педагогіки обґрунтована в концепціях вітчизняного науково-теоретичного досвіду у сфері освіти й виховання. В статье раскрыта сущность процесса глобализации украинского общества. Возможность нейтрализации его негативных последствий средствами этнопедагогики и народной педагогики обоснована в концепциях отечественного научно-теоретического опыта в сфере образования и воспитания. The possibility of neutralizing the negative consequences of this process by means of ethnopedagogy and folk pedagogy is substantiated in the concepts of domestic scientific and theoretical experience in the field of education and upbringing.
Опис
Ключові слова
народна педагогіка, етнопедагогіка, глобалізація, національне виховання., народная педагогика, этнопедагогика, глобализация, национальное воспитание, folk pedagogy, ethnopedagogy, globalization, national education
Цитування
Ходєєва Т. М. Етнопедагогіка в умовах глобалізації: рецепція науково-теоретичного досвіду в освіті й вихованні / Т. М. Ходєєва // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2014. – Вип. 1. – С. 153–157.