Філософська педагогіка як критика і самокритика : німецький досвід

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Култаєва М. Д. Філософська педагогіка як критика і самокритика : німецький досвід / М. Д. Култаєва // Освітологія = Oświatologia : пол.-укр. щорічник укр.-пол. / Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, Вища пед. шк. Спілки пол. вчителів. – Варшава ; Київ : Едельвейс, 2017. - № 6. – С. 44–51.
Анотація
В статті розглядаються тенденції еволюції філософської педагогіки в німецькій теоретичній традиції. Перехід від нормативних теорій до функціонально-структурних аналізується на матеріалі нормативних теорій неогегельянства (Е. Шпрангер, Т. Літт), а також теорії напівосвіти Т. Адорно, де напівосвіта представлена як форма відчуження освіти і сприяє її перетворенню на антиосвіту. Один з альтернативних варіантів філософської педагогіки на засадах теорії самореферентних соціальних систем пропонується А. Тремлем. Показано, що критика і самокритика різних філософсько-педагогічних конструктів надає для імпульси розвитку філософської педагогіки як рефлексії внутрішньої логіки практик навчання і виховання із урахуванням викликів глобалізації. В статье рассматриваются тенденции эволюции философской педагогики в немецкой теоретической традиции. Переход от нормативных теорий к функционально-структурных анализируется на материале нормативных теорий неогегельянства (Э.Шпрангер, Т. Литт), а также теории напивосвиты Т. Адорно, где не полное высшее образование представлена ​​как форма отчуждения образования и способствует ее превращению в антиобразования. Один из альтернативных вариантов философской педагогики на основе теории самореферентных социальных систем предлагается А. Тремль. Показано, что критика и самокритика различных философско-педагогических конструктов предоставляет для импульсы развития философской педагогики как рефлексии внутренней логики практик обучения и воспитания с учетом вызовов глобализации. The article deals with the evolution of philosophical pedagogy in the German theoretical tradition. The transition from normative theories to functional and structural is analyzed on the material of normative theories of neo-Hegelianism (E. Spranger, T. Litt), as well as the theory of half-education T. Adorno, where not complete higher education is presented as a form of alienation of education and contributes to its transformation into anti-education. . One of the alternative variants of philosophical pedagogy based on the theory of self-referential social systems is proposed by A. Treml. It is shown that the critique and self-criticism of various philosophical and pedagogical constructs provides impulses for the development of philosophical pedagogy as a reflection of the internal logic of teaching and upbringing practices, taking into account the challenges of globalization.
Опис
Ключові слова
внутрішня логіка, глобалізація, комунікація, критика, освіта, самокритика, тенденції, теорія, філософська педагогіка, внутренняя логика, глобализация, коммуникация, критика, образование, самокритика, тенденции, теория, философская педагогика, internal logic, globalization, communication, сritics, education, self-criticism, trends, theory, philosophical pedagogy
Цитування
Київський університет імені Бориса Грінченка, Едельвейс