Культурно-семантичні особливості турецьких прізвищ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
У сучасному світі прізвище–це особливе, юридично значиме слово, що служить для ідентифікації окремих людей і цілих сімей. З іншого боку, прізвище є певним соціальним знаком, що пояснює родову приналежність людини, дозволяє простежити маршрути міграцій, історію праці, побуту, професій наших предків. Актуальність нашого дослідження обумовлена наявністю в прізвищах історико-культурної інформації про життя народу. В современном мире фамилия это особое, юридически значимое слово, служащее для идентификации отдельных людей и целых семей. С другой стороны, фамилия является определенным социальным знаком, объясняет родовую принадлежность человека, позволяет проследить маршруты миграций, историю труда, быта, профессий наших предков. Актуальность нашего исследования обусловлена наличием в фамилиях историко-культурной информации о жизни народа. In today's world, the surname is a special, legally significant word that serves to identify individuals and entire families. On the other hand, the surname is a certain social sign, explains the ancestral identity of the person, allows to trace the routes of migration, the history of work, life, professions of our ancestors. The relevance of our research is due to the presence in the families of historical and cultural information about the life of the people.
Опис
Ключові слова
культурно-семантичні особливості, турецькі прізвища, людина, турки, студентські роботи, культурно-семантические особенности, турецкие фамилии, человек, турки, студенческие работы, cultural and semantic features, тurkish surnames, people, turks, student works
Цитування
Низова С. С. Культурно-семантичні особливості турецьких прізвищ / С. С. Низова // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 29–30 берез. 2018 р. / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; ХНУ імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 45–46.