Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2778
Title: Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури
Other Titles: Под знаком Григория Сковороды: звездный час украинской культуры
Under the sign of Hryhoriy Skovorodu: the star hour of Ukrainian culture
Keywords: освіта
постсучасність
Григорій Сковорода
філософія
соціокультурні контексти
образование
постсовременность
Григорий Сковорода
философия
социокультурные контексты
education
post-modernity
Grigory Skovoroda
philosophy
socio-cultural contexts
Issue Date: 5-Dec-2017
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Освіта у констеляціях постсучасності», Харків, 5-6 груд. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2018. – 171 с.
Abstract: Збірник містить матеріали доповідей з питань філософії, світоглядної культури, життєтворчості та актуальних проблем освіти виховання у сучасних соціокультурних контекстах. Збірник розраховано на наукових та практичних працівників у галузі освіти, викладачів вищої та середньої школи, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів вищих навчальних закладів. Сборник содержит материалы докладов по вопросам философии, мировоззренческой культуры, жизнетворчества и актуальных проблем образования воспитания в современных социокультурных контекстах. Сборник рассчитан на научных и практических работников в области образования, преподавателей высшей и средней школы, докторантов, аспирантов, магистров и студентов высших учебных заведений. The collection contains reports on philosophy, world culture, life-giving and current problems of education in contemporary socio-cultural contexts. The collection is intended for scientific and practical workers in the field of education, teachers of higher and secondary schools, doctoral students, graduate students, masters and students of higher educational institutions.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2778
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій викладачів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Освіта у констеляціях постсучасності. .pdf1.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.