Прагматика турецького особового імені

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У данній статті автор розглянув прагматичний підхід до вивчення антропонімів, який дозволяє виявити нові сторони значення і вживання особових імен. Емоційно-експресивні можливості імені, процес його створення і вибору, комунікативні умови вживання, ідеологічні конотації, історико-тимчасова відміченість, потенціал впливу антропонімів –все це являє собою багатий матеріал для дослідження у прагматичному аспекті. В данной статье автор рассмотрел прагматический подход к изучению антропонимов, который позволяет выявить новые стороны значение и употребление личных имен. Эмоционально-экспрессивные возможности имени, процесс его создания и выбора, коммуникативные употреблении, идеологические коннотации, историко-временная отмеченность, потенциал влияния антропонимов - все это представляет собой богатый материал для исследования в прагматическом аспекте. In this article, the author has considered a pragmatic approach to the study of anthroponyms that allows to discover new sides of the meaning and use of personal names. The emotional and expressive possibilities of the name, the process of its creation and choice, communicative conditions of use, ideological connotations, historical and temporal distinctiveness, the potential of influence of anthroponyms - all this is rich material for research in a pragmatic aspect.
Опис
Ключові слова
прагматика, турецьке особове ім'я, лінгвістична наука, прагматика, турецкое личное имя, лингвистическая наука, pragmatics, тurkish personal name, linguistic science
Цитування
Логвиненко І. А. Прагматика турецького особового імені / І. А. Логвиненко // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 29–30 берез. 2018 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 40–42.