Професійний словник української кінокомунікації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-09-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті розглянуто професійний словник української кінокомунікації, виокремлено тематичні групи термінів на основі вивчення словників й інтернет-глосаріїв лексики сфери кіно, проілюстровано випадки використання оказіоналізмів і приклади переходу термінів кіно до слів повсякденного вживання. В статье рассматривается профессиональный словарь украинской кинокомуникации, выделяются тематические группы терминов на основе изучения словарей и интернет-глоссариев лексики сферы кино, показаны случаи использования окказионализмов и примеры перехода терминов кино к словам ежедневного употребления. The article deals with the professional vocabulary of Ukrainian fi lm communication. The thematic groups of terms were singled out on basis of studying dictionaries and internetglossaries of the fi lm terms. The examples of using the occasionalisms and transition of the fi lm terms to the words of everyday usage were shown.
Опис
Ключові слова
професійний словник, кінокомунікація, ематичні групи термінів, кінотермінологія, кінематограф, рофессиональный словарь, кинокомуникация, тематические группы терминов, кинотерминология, кинематограф, professional vocabulary, film communication, thematic groups of terms, film terminology, cinematography
Цитування
Ісаєнко О. В. Професійний словник української кінокомунікації / О. В. Ісаєнко // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2014. – Вип. 1. – С. 84–88.