Структура підготовки майбутнього викладача музичного мистецтва до професійної діяльності в умовах ВНЗ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Анотація
У статті розглядаються мета та завдання, що постають перед сучасним викладачем вищого навчального закладу в загальнопедагогічному та психологічному аспектах. Розкриваються теоретичні та практичні компоненти професійної діяльності педагога-музиканта. Особливу увагу направлено на педагогічні умови та структурні складові підготовки до професійної діяльності майбутніх викладачів музичного мистецтва у вищих навчальних закладах. Окремо визначено аспект інноваційної компетентності як важливого напряму процессу підготовки студентів в освітній галузі “Музичне митсецтво”. В статье рассматриваются цель и задачи, которые стоят перед современным преподавателем высшего учебного заведения в общепедагогическом и психологическом контексте. Раскрываются теоретические и практические компоненты профессиональной деятельности педагога-музыканта. Особое внимание уделено педагогическим условиям и структурным составляющим подготовки к профессиональной деятельности будущих преподавателей музыкального искусства в высших учебных заведениях. Отдельно выделен аспект инновационной компетентности как важной направляющей процесса подготовки студентов в образовательной области “Музыкальное искусство”. The paper considers the purpose and challenges facing contemporary high school teachers in general pedagogical and psychological context. Theoretical and practical components of the professional activity of a Teachermusician are developed. Special attention is given to the pedagogical conditions and structural components of the training process of preserved music teachers at university. The aspect of the innovation competence as an important guiding of the training in the educational branch “Music art” is particularly identified.
Опис
Ключові слова
професійна діяльність, професійна підготовка, викладач музичного мистецтва, інноваійна компетентність, профессиональная деятельность, профессиональная подготовка, преподаватель музыкального искусства, инновационная компетентность, professional activity, professional training, teacher of musical art, nnovative competence
Цитування
Беземчук Л. В. Структура підготовки майбутнього викладача музичного мистецтва до професійної діяльності в умовах ВНЗ / Л. В. Беземчук // Молодь і ринок : щоміс. наук.- пед. журн. / Дрогоб. держ. пед. ун-т імені І. Франка.; редкол. : М. Вачевський (голов. ред.) та ін. – 2014. - № 10. - С. 66-70.