ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В. ЄМЦЯ

Немає доступних мініатюр
Дата
2019-06-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва, ТОВ «Друкарня Мадрид»
Анотація
Інноваційна діяльність В. Ємця – це успішний діалог новаторства і традиції. Як віртуоз-бандурист на українському інструменті він виконував транскрипції творів Л. Бетховена, А. Дворжака, П. Чайковського. Його виконавська культура була надзвичайно високою, навіть зовнішній вигляд був ідеальним. В. Ємець увійшов в історію українського мистецтва як «кобзар у фраку», під час виступів він завжди був у бездоганному фраку та білій краватці-метелику. Аналітичний підхід до реконструкції бандури, задля її вдосконалення до рівня класичного музичного інструменту з метою розширення, актуалізації й ускладнення репертуару знайшов своє продовження в здобутках його послідовників. Серед навчально-методичних праць В. Ємця – підручник із виготовлення бандур «Добре діло» та численні наукові публікації англійською, українською, чеською та французькою мовами, які він також посвячував проблемам розвитку бандурного мистецтва. Сучасна бандура є символом української ідентифікацій та відома в світі не лише як акомпануючий інструмент, а й в якості яскравого сольного інструменту з особливим і неповторним тембром та унікальним оригінальним репертуаром. Инновационная деятельность В. Емеца - успешный диалог инноваций и традиций. Как виртуозный бандурист на украинском инструменте исполнил транскрипции произведений Л. Бетховена, А. Дворжака и П. Чайковского. Его исполнительская культура была чрезвычайно высокой, даже его внешность была идеальной. В. Емец вошел в историю украинского искусства как «кобзарь во фраке», во время своих выступлений он всегда был в идеальном фраке и белом галстуке-бабочке. Аналитический подход к реконструкции бандуры ради доведения её до уровня классического музыкального инструмента с целью расширения, обновления и усложнения репертуара нашел свое продолжение в достижениях его последователей. Среди его учебно-методических работ - учебник по производству бандуры «Хорошее дело» и многочисленные научные публикации на английском, украинском, чешском и французском языках, которые он также посвятил проблемам развития искусства бандуры. Современная бандура является символом украинской идентификации и известна в мире не только как инструмент аккомпанемента, но и как яркий сольный инструмент со специальным и уникальным тембром и уникальным оригинальным репертуаром. V. Yemets' innovative activity is a successful dialogue of innovation and tradition. As a virtuoso bandurist's on the Ukrainian instrumenthe performed transcriptions of works by L. Beethoven, A. Dvorak, and P. Tchaikovsky. His performing culture was extremely high, even his appearance was perfect. V. Yemets entered the history of Ukrainian art as a "kobzar in a frak", during his performances he was always in a perfect frak and a white bow tie. The analytical approach to the reconstruction of the bandura, in order to improve it to the level of a classical musical instrument with the purpose of expanding, updating and complicating the repertoire, found its continuation in the achievements of his followers. Among his educational and methodological works is a textbook on the production of bandura “Good deed” and numerous scientific publications in English, Ukrainian, Czech and French, which he also devoted to the problems of the development of bandura art. The modern bandura is a symbol of Ukrainian identification and is known in the world not only as an accompaniment instrument but also as a bright solo instrument with a special and unique timbre and unique original repertoire.
Опис
Ключові слова
традиції, інновації, творча діяльність, культурно-інформаційний простір, традиційна культура, збереження автентичності, самоідентичність, виготовлення бандур, синергія, культурний розвиток, виконавська культура, транскрипції творів, бандурне мистецтво, традиции, инновации, творческая деятельность, культурно-информационное пространство, традиционная культура, сохранение автентичности, самоидентичность, изготовление бандур, синергия, культурное развитие, исполнительская культура, транскрипции произведений, бандурное искусство, traditions, innovation, creative activity, cultural and informational space, traditional culture, saving authenticity, self-identity, bandura manufacturing, synergy, development, performing culture, transcription of creation, bandura art
Цитування
Роман Н. М. Поєднання традиції та інновації в творчій діяльності В. Ємця / Н. М. Роман // Традиційна культура в умовах глобалізації: синергія традиції та інновації : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 21–22 черв. 2019 р. / Упр. культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Харків. обл. орг.-метод. центр культури і мистец. – Харків : Друкарня Мадрид, 2019. – С. 261–265.