Формування педагогічної культури батьків майбутніх першокласників в умовах закладу дошкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет (КПУ)
Анотація
У статті розглянуто проблему взаємодії закладів дошкільної освіти з сім’єю дитини старшого дошкільного віку, формування у батьків майбутніх першокласників педагогічної культури - комплексу знань та умінь психолого-педагогічного характеру, що визначають систематичну діяльність батьків, спрямовану на виховання і розвиток майбутнього першокласника. Авторами конкретизовано знання та уміння, якими мають володіти батьки вихованців старших груп дошкільних установ, охарактеризовано форми роботи з сім’ями. Зазначено, що традиційними формами взаємодії з батьками майбутніх першокласників є батьківські збори, консультації, семінари – практикуми. На них запрошуються різні фахівці дошкільної та початкової освіти, які не тільки ознайомлюють батьків з віковими особливостями дітей старшого дошкільного й молодшого шкільного віку, але й вчать, як сформувати у дитини мотивацію до навчання у школі, знайомлять з новаціями початкової школи, розповідають про труднощі, які виникають у дітей під час адаптації до школи, та надають рекомендації щодо її полегшення і прискорення. Рекомендовані до проведення такі форми роботи, як інтернет-конференції, форуми за участю психологів, логопедів, дефектологів, музичних керівників, інструкторів з фізичної культури, інтерактивні консультації, очні та заочні екскурсії і майстер – класи; з метою вивчення запитів батьків, виявлення проблем, які відчувають батьки при підготовці дітей до школи, - інтерактивні опитування. Безумовною перевагою цих форм є дистанційність, що дозволяє враховувати у роботі мобільність батьків. У статті підкреслено, що під час проведення різноманітних заходів до обговорення важливо залучати кожного з батьків, що сприятиме переосмисленню ними особистих поглядів на проблеми розвитку, виховання, навчання, соціалізації дитини, формуванню у них педагогічної рефлексії тощо. Автори не претендують на всебічне вивчення проблеми формування педагогічної культури батьків майбутніх першокласників в умовах закладу дошкільної освіти і вбачають перспективними напрямками дослідження вивчення досвіду роботи з батьками дітей старшого дошкільного віку закладів дошкільної освіти в інших країнах та впровадження цього досвіду в освітній процес вітчизняних закладів дошкільної освіти. В статье рассматривается проблема взаимодействия учреждений дошкольного образования с семьей ребенка старшего дошкольного возраста, формированиея у родителей будущих первоклассников педагогической культуры - комплекса знаний и умений психолого-педагогического характера, определяющих систематическую деятельность родителей, направленную на воспитание и развитие будущего первоклассника. Авторами конкретизированы знания и умения, которыми должны обладать родители воспитанников старших групп дошкольных учреждений, охарактеризованы формы работы с семьями. Отмечено, что традиционными формами взаимодействия с родителями будущих первоклассников являются родительские собрания, консультации, семинары - практикумы. На них приглашаются различные специалисты дошкольного и начального образования, которые не только знакомят родителей с возрастными особенностями детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, но и учат, как сформировать у ребенка мотивацию к обучению в школе, знакомят с новациями начальной школы, рассказывают о трудностях, которые возникают у детей при адаптации к школе, и о том, как ее облегчить и ускорить. Рекомендуются к проведению такие формы работы, как интернет-конференции, форумы с участием психологов, логопедов, дефектологов, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре, интерактивные консультации, очные и заочные экскурсии и мастер - классы; с целью изучения запросов родителей, выявление проблем, которые испытывают родители при подготовке детей к школе, - интерактивные опросы. Безусловным преимуществом этих форм является дистанционность, что позволяет учитывать в работе мобильность родителей. В статье подчеркивается, что во время проведения различных мероприятий к обсуждению важно привлекать каждого из родителей с целью переосмысления ими в дальнейшем личных взглядов на проблемы развития, воспитания, обучения, социализации ребенка, формирования у них педагогической рефлексии и тому подобное. Авторы не претендуют на всестороннее изучение проблемы формирования педагогической культуры родителей будущих первоклассников в условиях учреждения дошкольного образования и видят перспективными направлениями исследования изучение опыта работы с родителями детей старшего дошкольного возраста учреждений дошкольного образования других стран, а также внедрение этого опыта в образовательный процесс отечественных учреждений дошкольного образования. The article deals with the problem of a pre-school establishment staff and a child's family interaction, the pedagogical culture formation of parents of first formers to-be that is a complex of psychological and pedagogical knowledge and skills, which determine the systematic activity of parents aimed at education and development of a first former to-be. The authors specify the knowledge and skills that parents of children should have and describe the forms of work with families. It is noted that the traditional interaction forms between parents of first formers to-be and pre-school staff are parental meetings, consultations, seminars and workshops. The meetings are held by various specialists of preschool and primary education, who not only inform parents of the age characteristics of preschool and primary school age and teach them how to form a child's motivation to study at school, but also tell them about the innovations of primary school, talk about the difficulties, that children experience while adapting to school, and provide guidance on how to facilitate and accelerate the adaptation. Such forms of interaction as Internet conferences, forums with the participation of psychologists, speech therapists and speech pathologists, music and PE teachers, interactive consultations, intramural and extra-mural excursions and master classes, online surveys to explore parents' requests and identify their problems while preparing the children for school are recommended. An absolute advantage of these forms is remoteness, which allows pre-school staff to take into account parents’ mobility. In the article it is emphasized that it is important to involve each parent in the discussion during various activities. It will help him/her to reconsider his/her personal view on the problems of development, upbringing, education, socialization of the child, formation of pedagogical reflection, etc. The authors do not claim a comprehensive study of the problem of forming the pedagogical culture of parents of first formers to-be in pre-schools. In the authors’ opinion, the perspective areas of a further research can be studying foreign experience of the interaction between pre-school establishments’ staff and preschoolers’ parents and implementation it in the preschool educational process in Ukraine.
Опис
Ключові слова
педагогічна культура, взаємодія, батьки, майбутні першокласники, старший дошкільний вік, підготовка до школи, педагогическая культура, взаимодествие, родители, будущие первоклассники, старший дошкольный возраст, подготовка к школе, pedagogical culture, interaction, parents, first formers to-be, senior preschool age, preparation for school
Цитування
Грицкова Ю. В. Формування педагогічної культури батьків майбутніх першокласників в умовах закладу дошкільної освіти / Ю. В. Грицкова, В. О. Кириліва // Педагогіка формування творчої особистості у вищий і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : КПУ, 2019. – Вип. 65. – С. 53–57.