Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з сім’єю дитини передшкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет (КПУ)
Анотація
Статтю присвячено проблемі формування у майбутніх фахівців дошкільної освіти – вихователів, учителів-логопедів, вихователів-методистів - готовності до роботи з сім’єю дитини передшкільного віку під час їх навчання за відповідною спеціальністю у закладі вищої освіти. Автором зазначено, що підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до означеного виду діяльності передбачає озброєння їх знаннями, уміннями, навичками, що забезпечать високу результативність їх взаємодії з батьками вихованців ЗДО; наведено перелік знань та умінь, а також професійних якостей, на формування яких спрямовані зусилля сучасних закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка. З метою заповнення певних прогалин у знаннях здобувачів вищої освіти, виявлених автором при проведенні анкетування та спостереження за їх діяльністю під час педагогічної практики, формування у них практичних умінь і навичок, науковцем запропоновано шляхи удосконалення процесу підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з сім’ями дітей передшкільного віку, серед яких на увагу заслуговують оновлення змісту нормативних навчальних дисциплін питаннями, що стосуються проблеми організації взаємодії з батьками вихованців; перегляд форм, методів і засобів підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з сім’ями дітей передшкільного віку в умовах ЗВО; а також перегляд змісту і завдань педагогічної практики, спрямування останніх на збагачення досвіду співпраці з сім’ями дітей передшкільного віку, що сприятиме формуванню у майбутніх фахівців дошкільної освіти готовності до роботи з батьками вихованців закладів дошкільної освіти. Автор не претендує на всебічне вивчення проблеми формування у майбутніх фахівців дошкільної освіти готовності до роботи з сім’єю дитини передшкільного віку під час їх навчання за відповідною спеціальністю у закладі вищої освіти і вбачає перспективними напрямками дослідження вивчення досвіду підготовки майбутніх вихователів, учителів-логопедів, вихователів-методистів до роботи з сім’ями дітей передшкільного віку, презентованого закордонними закладами вищої освіти, а також впровадження цього досвіду в освітній процес закладів вищої освіти України. Статья посвящена проблеме формирования у будущих специалистов дошкольного образования - воспитателей, учителей-логопедов, воспитателей-методистов - готовности к работе с семьей ребенка дошкольного возраста во время их обучения в заведении высшего образования. Автором отмечено, что подготовка будущих специалистов дошкольного образования к указанному виду деятельности предусматривает вооружение их знаниями, умениями, навыками, которые обеспечат высокую результативность их взаимодействия с родителями воспитанников дошкольного учреждения; приведен перечень знаний и умений, а также профессиональных качеств, на формирование которых направлены усилия современных высших учебных заведений, осуществляющих подготовку соискателей высшего образования по специальности 012 Дошкольное образование области знаний 01 Образование / Педагогика. С целью заполнения определенных пробелов в знаниях соискателей высшего образования, выявленных автором при проведении анкетирования и наблюдения за их деятельностью во время педагогической практики, формирования у них практических умений и навыков, ученым предложены пути совершенствования процесса подготовки будущих специалистов дошкольного образования к работе с семьями детей дошкольного возраста, среди которых заслуживают внимания обновление содержания нормативных учебных дисциплин вопросами, касающимися проблемы организации взаимодействия с родителями воспитанников; просмотр форм и методов подготовки будущих специалистов дошкольного образования к работе с семьями детей дошкольного возраста в условиях учреждения дошкольного образования; а также просмотр содержания и задач педагогической практики, направление последних на обогащение опыта сотрудничества с семьями детей дошкольного возраста, что будет способствовать формированию у будущих специалистов дошкольного образования готовности к работе с родителями воспитанников учреждений дошкольного образования. Автор не претендует на всестороннее изучение проблемы формирования у будущих специалистов дошкольного образования готовности к работе с семьей ребенка дошкольного возраста во время их обучения в заведении высшего образования и видит перспективными направлениями исследования изучение опыта подготовки будущих воспитателей, учителей-логопедов, воспитателей-методистов к работе с семьями детей дошкольного возраста, представленного зарубежными вузами, а также внедрение этого опыта в образовательный процесс учреждений высшей образования Украины. The article is devoted to the problem of formation of the future specialists of preschool education - educators, speech therapists, resource teachers - readiness for work with the family of a child of preschool age during their training on the corresponding specialty at the higher education institution. The author noted that the training of future specialists in pre-school education for this kind of activity involves the equipping of their knowledge, skills, abilities, which will ensure the high effectiveness of their interaction with parents of pupils of preschool educational institutions; the article provides a list of knowledge and skills, as well as professional qualities, at the formation of which are aimed the efforts of modern higher education institutions that are training applicants for higher education on the specialty 012 Preschool education in the field of knowledge 01 Education / Pedagogy. In order to fill certain gaps in the knowledge of applicants of higher education identified by the author during the conduct of questionnaires and the observation of their activities during the pedagogical practice, the formation of their practical skills and abilities, scientists have suggested ways to improve the process of training of the future specialists in preschool education to work with families of preschool-age children, among which deserves attention the updating the contents of normative educational disciplines with questions concerning the problem of organization interaction with parents of pupils; review of the forms, methods and means of training of the future specialists of preschool education for working with families of preschool-age children in the conditions of higher education institutions; as well as reviewing the contents and tasks of pedagogical practice, directing the latter to enrich the experience of cooperation with families of preschool-age children, will promote the formation of readiness for work with parents of preschool education institutions among the future specialists in preschool education. The author does not pretend to cover the entire range of the problem of formation of readiness for work with the family of a child of preschool age during their education in the corresponding specialty at the higher education institution and sees that the prospective directions of the study is the study of the experience of training future educators, teachers-speech therapists, resource teachers to the work with families of preschool age children, represented by foreign universities, as well as the introduction of this experience in the education process of higher education in Ukraine.
Опис
Ключові слова
підготовка, готовність, батьки, взаємодія, сім’я, співпраця, фахівці дошкільної освіти, дитина передшкільного віку, пдготовка, готовность, родители, взаимодействие, семья, сотрудничество, специалисты дошкольного образования, ребенок дошкольного возраста, preparation, readiness, parents, interaction, family, cooperation, specialists in preschool education, a child of preschool age
Цитування
Грицкова Ю. В. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з сім’єю дитини передшкільного віку / Ю. В. Грицкова // Педагогіка формування творчої особистості у вищий і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : КПУ, 2019. – Вип. 62, т. 2. – С. 50–54.