НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УНІВЕРСИТЕТІВ ЄВРОПИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Херсонський державний університет, видавничий дім "Гельветика"
Анотація
У статті порушено проблему виховання студентської молоді засобами студентських організацій. Висвітлено досвід діяльності студентських Громад університетів Європи другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Розглянуто організаційні питання діяльності студентських Громад, їх навчально-виховна робота, проведення власних з’їздів та конференцій. В статье затронута проблема воспитания студенческой молодежи способами студенческих организаций. Раскрыто опыт деятельности Громад университетов Европы второй половины ХІХ – начала ХХ в.в. Рассмотрено организационные вопросы деятельности студенческих Громад, их учебно-воспитательная работа, проведение собственных съездов и конференций. The article deals with the issue of education of students by means of student organizations. It highlights the experience of the student community of universities in Europe in the second half of the XIX and early XX century. It considers the organizational issues of the student communities, their educational work, conduct of their congresses and conferences.
Опис
Ключові слова
студенти, студентські громадські організації, Громади, етапи діяльності, напрями роботи, студенты, студенческие общественные организации, Громады, этапы деятельности, направления работы, students, student NGOs, communities, stages of activity, areas of work
Цитування
Лавренко С. О. Навчально-виховна діяльність студентських громадських організацій університетів Європи другої половини ХІХ - початку ХХ століття / С. О. Лавренко // Педагогічні науки. Методологія та історія педагогіки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т.- Херсон : Гельветика, 2016. - Вип. 72, т. 1 . - С. 22-26.