Організація самостійної роботи студентів у розробці дистанційного курсу в системі Moodle

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Вид-во «Стиль-Издат»
Анотація
Обґрунтовано важливість здійснення студентами самоорганізації власної діяльності для забезпечення ресурсного підходу в процесі формування професійної компетентності майбутніх інженерів; розкрито суть самоорганізації студентами діяльності в процесі професійної підготовки; визначено теоретичні і практичні компетенції здійснення майбутніми інженерами самоорганізації. Обоснована важность осуществления студентами самоорганизации собственной деятельности для обеспечения ресурсного подхода в процессе формирования профессиональной компетентности будущих инженеров; раскрыта суть самоорганизации студентами деятельности в процессе профессиональной подготовки; определены теоретические и практические компетенции осуществления будущими инженерами самоорганизации.The importance of students’ self-organization of their own activity to provide the resource approach in the process of formation of future engineers’ professional competence has been substantiated. The essence of students’ self-organization in the process of professional training has been revealed. The theoretical and practical competences of performing future engineers’ self-organization have been determined.
Опис
Ключові слова
інформаційні технології, самостійна робота студента, система дистанційної освіти Moodle, дистанційний курс, інтерактивний елемент «завдання», інформаційні ресурси, информационные технологии, самостоятельная работа студента, система дистанционного образования Moodle, дистанционный курс, интерактивний элемент «задача», информационные ресурсы, information technologies, independent work of student, distance learning system Moodle, distance learning course, interactive element «tasks», information resources
Цитування
Лебедєва В. В. Організація самостійної роботи студентів у розробці дистанційного курсу в системі Moodle / В. В. Лебедєва // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 262–265.