Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2656
Title: Організація самостійної роботи студентів у розробці дистанційного курсу в системі Moodle
Other Titles: Организация самостоятельной работы студентов в разработке дистанционного курса в системе Moodle
Organization of independent work of students in the development of a distance course in the Moodle system
Authors: Лебедєва, В. В.
Лебедева, В. В.
Lebedevа, V. V.
Keywords: інформаційні технології
самостійна робота студента
система дистанційної освіти Moodle
дистанційний курс
інтерактивний елемент «завдання»
інформаційні ресурси
информационные технологии
самостоятельная работа студента
система дистанционного образования Moodle
дистанционный курс
интерактивний элемент «задача»
информационные ресурсы
information technologies
independent work of student
distance learning system Moodle
distance learning course
interactive element «tasks»
information resources
Issue Date: 10-Apr-2018
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Вид-во «Стиль-Издат»
Citation: Лебедєва В. В. Організація самостійної роботи студентів у розробці дистанційного курсу в системі Moodle / В. В. Лебедєва // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : А. О. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 262–265.
Abstract: Обґрунтовано важливість здійснення студентами самоорганізації власної діяльності для забезпечення ресурсного підходу в процесі формування професійної компетентності майбутніх інженерів; розкрито суть самоорганізації студентами діяльності в процесі професійної підготовки; визначено теоретичні і практичні компетенції здійснення майбутніми інженерами самоорганізації. Обоснована важность осуществления студентами самоорганизации собственной деятельности для обеспечения ресурсного подхода в процессе формирования профессиональной компетентности будущих инженеров; раскрыта суть самоорганизации студентами деятельности в процессе профессиональной подготовки; определены теоретические и практические компетенции осуществления будущими инженерами самоорганизации.The importance of students’ self-organization of their own activity to provide the resource approach in the process of formation of future engineers’ professional competence has been substantiated. The essence of students’ self-organization in the process of professional training has been revealed. The theoretical and practical competences of performing future engineers’ self-organization have been determined.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2656
Appears in Collections:Кафедра інформаційних технологійItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.