Підготовка майбутніх учителів музики до забезпечення індивідуального підходу в організації виховної роботи в школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті окреслено особливості підготовки майбутніх учителів музики щодо здійснення виховної роботи в школі на основі індивідуального підходу. Схарактеризовано шляхи його реалізації та сучасні вимоги до художньо-практичної діяльності школярів в системі позаурочної виховної роботи. В статье представлены особенности подготовки будущих учителей музыки к осуществлению воспитательной работы в школе на основе индивидуального подхода. Охарактеризованы пути его реализации и современные требования к воспитательной работе в системе школьного образования. In article features of training future music teachers to realization of educational work at school on the basis of an individual approach are presented. Ways of its realization and modern requirements to educational work in school education system are characterized.
Опис
Ключові слова
професійно-педагогічна підготовка, індивідуальний підхід, виховна робота, естетичне виховання, особистість, профессионально-педагогическая подготовка, индивидуальный подход, воспитательная работа, эстетическое воспитание, личность, professional-pedagogical training, an individual approach, educational work, esthetic education, the person
Цитування
Лук’янченко О. М. Підготовка майбутніх учителів музики до забезпечення індивідуального підходу в організації виховної роботи в школі / О. М. Лук’янченко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; редкол. : І. Ф. Прокопенко (голов. ред.) та ін. – Харків : ХНПУ, 2012. – Вип. 37 – С. 115–120.