Проблема розвитку спостережливості молодших школярів у процесі навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено питанням розвитку в учнів початкових класів спостережливості в процесі вивчення. У статті висвітлено погляди вчених на сутність і дидактичні можливості спостережливості, її роль на сучасному етапі, розкрито психолого-педагогічні особливості та передумови розвитку означеної якості особистості. Статья посвящена вопросам развития в учащихся начальных классов наблюдательности в процессе изучения. В работе освещены взгляды ученых на сущность и дидактические возможности наблюдательности, ее роль на современном этапе, раскрыто психолого-педагогические особенности и предпосылки развития обозначенной качества личности. The article is devoted to the development of students' initial classes of observation in the process of studying. The work of the article highlights the views of scientists on the essence and didactic possibilities of observation, its role at the present stage, the psychological and pedagogical features and the preconditions for the development of the indicated quality of personality are revealed.
Опис
Ключові слова
молодші школярі, розвиток спостережливості, спостережливість, процес навчання, якість особистості, младшие школьники, развитие наблюдательности, наблюдательность, процесс обучения, качество личности, junior schoolchildren, development of observance, observance, learning process, personality quality
Цитування
Ломанова О. В. Проблема розвитку спостережливості молодших школярів у процесі навчання / О. В. Ломанова // Теорія і методика навчання : проблеми та пошуки : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 14. – С. 222–226.