Глобалізація та розвиток світового господарства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-06-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Особливістю розвитку сучасного світу є глобалізація. Цей процес знаходить своє відображення не тільки в економіці, але й торкається інших сфер нашого життя - політики, культури, ідеології, безпеки, довкілля. Останні роки інтерес до проблем глобалізації виявляють не лише вчені, а й усе суспільство, виник навіть міжнародний антиглобалістський рух. Що ж це за суперечливе явище, коли воно виникло, які його основні прояви та наслідки? Ці питання будуть розглянуті в даній темі. Особенностью развития современного мира является глобализация. Этот процесс находит свое отражение не только в экономике, но и касается других сфер нашей жизни - политики, культуры, идеологии, безопасности, окружающей среды. Последние годы интерес к проблемам глобализации проявляют не только ученые, но и все общество, возникло даже международное антиглобалистское движение. Что же это за противоречивое явление, когда оно возникло, какие его основные проявления и последствия? Эти вопросы будут рассмотрены в данной теме. A feature of the development of the modern world is globalization. This process is reflected not only in the economy, but also applies to other areas of our lives - politics, culture, ideology, security, and the environment. In recent years, interest in the problems of globalization has been shown not only by scientists, but also by the whole society, even the international anti-globalist movement has arisen. What is this contradictory phenomenon when it arose, what are its main manifestations and consequences? These issues will be addressed in this topic.
Опис
Ключові слова
глобализація, ринок, торгівля, глобализация, рынок, торговля, globalization, market, trade
Цитування
Соляр В. В. Глобалізація та розвиток світового господарства / В. В. Соляр // Аналітична економіка та макроекономічна політика : навч. посіб. для студентів спец. "Економіка" / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2019. – Тема 19. – С. 364–378.