Формування толерантності в сучасної студентської молоді

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано поняття толерантності, визначено аспекти та шляхи її формування. Обґрунтовано потребу виховання в майбутнього фахівця загальної системи цінностей і толерантності зокрема. Наголошено, що в навчально-виховному процесі потрібно приділяти увагу толерантності як якості особистості, що передбачає перехід від стану терпимості іншої позиції, думки до її розуміння та поваги. В статье проанализировано понятие толерантности, определены аспекты и пути ее формирования. Обоснована необходимость воспитания у будущего специалиста общей системы ценностей и толерантности в частности. Отмечено, что в учебно-воспитательном процессе нужно уделять внимание толерантности как качеству личности, что предусматривает переход от состояния терпимости другой позиции, мысли к ее пониманию и уважению. The article analyzes the concept of tolerance, defines aspects and ways of its formation. The necessity of education in the future specialist of the general system of values and tolerance in particular is substantiated. It is stressed that in the educational process it is necessary to pay attention to tolerance as a personality quality, which implies the transfer from the state of tolerance of another position, thought to its understanding and respect.
Опис
Ключові слова
толерантність, терпимість, фахівець, культура толерантності, цінності, толерантность, терпимость, специалист, культура толерантности, ценности, tolerance, tolerance, specialist, culture of tolerance, values
Цитування
Гнатовська К. С. Формування толерантності в сучасної студентської молоді / К. С. Гнатовська // Теорія і методика навчання : проблеми та пошуки : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед.ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 14. – С. 20–27.