Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2607
Title: Формування акцентологічної грамотності майбутніх учителів початкової школи
Other Titles: Формирование акцентологической грамотности будущих учителей начальной школы
The formation of accentological literacy of future primary school teachers
Authors: Купіна, І. О.
Keywords: акцентологічна грамотність
культура мовлення
майбутні учителі
початкова школа
акцентологическая грамотность
культура речи
будущие учителя
начальная школа
accentologic literacy
speech culture
future teachers
elementary school
Issue Date: Mar-2018
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Купіна І. О. Формування акцентологічної грамотності майбутніх учителів початкової школи / І. О. Купіна // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Теорія і методика навчання : проблеми та пошуки». – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 14. – С. 67–73.
Abstract: У статті висвітлено основні проблеми формування акцентологічної грамотності майбутніх учителів початкової школи як важливого складника фахової мовної підготовки. Визначено шляхи вдосконалення рівня мовленнєвої культури в царині фундаменталізації та індивідуалізації освітньої діяльності. В статье освещены основные проблемы формирования акцентологической грамотности будущих учителей начальной школы как важной составляющей профессиональной языковой подготовки. Определены пути совершенствования уровня речевой культуры в области фундаментализации и индивидуализации образовательной деятельности. The article deals with the main problems of formation of accentologic literacy future teachers' of elementary school as an important component of professional language training. The ways of improving the level of speech culture in the field of fundamentalization and individualization of educational activity are determined.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2607
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.