Формування акцентологічної грамотності майбутніх учителів початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлено основні проблеми формування акцентологічної грамотності майбутніх учителів початкової школи як важливого складника фахової мовної підготовки. Визначено шляхи вдосконалення рівня мовленнєвої культури в царині фундаменталізації та індивідуалізації освітньої діяльності. В статье освещены основные проблемы формирования акцентологической грамотности будущих учителей начальной школы как важной составляющей профессиональной языковой подготовки. Определены пути совершенствования уровня речевой культуры в области фундаментализации и индивидуализации образовательной деятельности. The article deals with the main problems of formation of accentologic literacy future teachers' of elementary school as an important component of professional language training. The ways of improving the level of speech culture in the field of fundamentalization and individualization of educational activity are determined.
Опис
Ключові слова
акцентологічна грамотність, культура мовлення, майбутні учителі, початкова школа, акцентологическая грамотность, культура речи, будущие учителя, начальная школа, accentologic literacy, speech culture, future teachers, elementary school
Цитування
Купіна І. О. Формування акцентологічної грамотності майбутніх учителів початкової школи / І. О. Купіна // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Теорія і методика навчання : проблеми та пошуки». – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 14. – С. 67–73.